15 november 2017

Skarp kritik mot tillämpning av regler kring arbetslöshetsförsäkring

I en ny rapport riktar IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen. Enligt IAF har Arbetsförmedlingen i åtta av tio granskade ärenden inte gjort välgrundade bedömningar av lämpliga arbeten för den arbetssökande.

I de undersökta fallen hade Arbetsförmedlingen dessutom inte meddelat arbetslöshetskassan när en arbetssökande inte vidgat sitt geografiska eller yrkesmässiga sökområde.

Arbetsförmedlingen är sedan länge medveten om bristerna kring hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen och håller med om den kritik som framförs. Därför påbörjade myndigheten ett omfattande förändringsarbete redan i maj 2015 som hösten 2015 resulterade i en strategi som nu håller på att genomföras.

Strategin för hur arbetet med arbetslöshetsförsäkringen ska utformas har framför allt resulterat i en metod för hur man på kontoren jobbar fram vad som är ett lämpligt arbete med utgångspunkt från den sökandes förutsättningar och hur arbetsmarknaden ser ut. Detta skapar klarhet för individen om vad som förväntas av hen att göra för att leva upp till kraven i arbetslöshetsförsäkringen. Det blir också tydligare för förmedlingen att följa upp sökaktiviteter när det gäller vad som är lämpligt arbete, sökfrekvens och geografiskt sökområde.

- Denna metod används sedan i somras på tre kontor. Efter utvärderingar i december och eventuella justeringar, ska metoden rullas ut över hela landet under 2018, säger Björn Johansson, sektionschef på Enheten ersättningar.

Sedan arbetet med strategin började har myndigheten bjudit in IAF, arbetslöshetskassorna och Arbetsmarknadsdepartementet till dialog om tolkningen och tillämpningen av föreskriften om lämpligt arbete. 

- Vi fortsätter med dialogen med IAF och arbetslöshetskassorna om de delar i regelverket som är svåra att tillämpa. Det pågår också ett internt förenklingsarbete så att verksamheten enkelt kan tillämpa regelverket i de delar där vi själva behöver förbättra vårt stöd till kärnverksamheten. Exempelvis kommer ett stort antal handläggarstöd inom detta område att slås ihop till ett, säger Björn Johansson.

Tillägsinformation