16 mars 2017

Det här gör Arbetsförmedlingen för sina 78,2 miljarder

Arbetsförmedlingen fick 78,2 miljarder kronor för att utföra sitt uppdrag förra året. En tiondel gick till myndighetens löner och lokalhyror. De stora utgiftsposterna stod a-kassa, aktivitetsstöd samt ersättningar till arbetsgivare och externa aktörer för.

Arbetsförmedlingen får sitt uppdrag av riksdag och reger­ing. Huvuduppgif­ten är att rusta arbetssökande och föra dem samman med arbetsgivare som söker arbetskraft. De som befinner sig långt från arbetsmarknaden ska priori­teras. Hela sju av tio som är inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhör också grup­per som har det extra tufft på arbets­marknaden – utomeuropeiskt födda, de som har en funktionsnedsättning, per­soner över 55 år och arbetssökande med högst förgymnasial utbildning.


Sedan 2007 köper Arbetsförmedling­en även en stor del arbetsförmedlings­tjänster av externa aktörer. Cirka 99 000 personer deltog under 2016 i tjänsterna Stöd och matchning, Introduktion till arbete och Yrkessvenska och ytterligare närmare 94 000 i förberedande utbild­ningar och arbetsmarknadsutbildningar. Ungefär 135 000 arbetssökande hade någon form av sysselsättning hos en arbetsgivare med stöd från Arbetsför­medlingen.

Statistik arbetsförmedlingens 2016

Klicka för att se en större bild

Arbetsförmedlingen lade drygt en femtedel av sina personalresurser på att rusta arbetssökande genom just arbetsmark­nadspolitiska program och subventionerade anställningar. Av de totalt 78,2 miljarderna som Arbets­förmedlingen fick i anslag förra året gick cirka 27 miljarder till ersättning åt arbetsgivare och externa anordnare.

Den största utgiftsposten svarade a-kassa och andra ersättningar till de arbetslösa för. Totalt nästan 33 miljar­der kronor. Flyktingströmmen bidrog också till att anta­let nyanlända växte. Cirka 60 000 var inskrivna i etableringsuppdraget varje månad och erhöll etableringsersättning.

Den summa Arbetsförmedlingen fick i förvaltningsanslag för löner till de cirka 14 300 anställda, driftskostnader och lokalhyror, uppgick till 8,2 miljarder kronor. En del av pengarna användes för förvaltning och utveckling av it-system som Platsbanken, cv-databasen och Yrkeskompassen.

Det här är en nerkortad version av en artikel som ursprungligen publicerades i tidningen På Jobbet.

Hela artikeln

Olika yrkesroller på Arbetsförmedlingen:

  • Arbetsförmedlare
  • Kvalificerade handläggare
  • Handläggare
  • Siuskonsulent
  • Kundresurs
  • Socialkonsulent
  • Arbetsterapeut
  • Psykolog
  • Sjukgymnast
  • Företagsrådgivare

Tillägsinformation