24 augusti 2018

Nyanländas etablering går allt bättre

Jag ber att få dela min krönika från det nya numret av "På Jobbet" - Arbetsförmedlingens utmärkta personaltidning.Trevlig läsning!/Mikael

Det finns mycket att glädjas över i Arbetsförmedlingens senaste prognos för 2018 och 2019 - en fortsatt stark ekonomi och arbetsmarknad, 145 000 nya jobb under prognosperioden och en sysselningsgrad som når över 79 procent. Det innebär att 79 av 100 samhällsmedborgare i befolkningen mellan 16 och 64 år har ett arbete, minst sagt en mycket bra prestation av den svenska arbetsmarknaden och klart starkast inom EU.

Men det som gläder mig mest ändå är sysselsättningsutvecklingen bland utrikes födda. Under 2014 och 2015 tog Sverige emot rekordmånga asylsökande, närmare 250 000 personer. Detta skapade en befogad oro. Förutsägelser om systemkollaps och undergångsscenarier var inte helt ovanliga i samhällsdebatten. Skulle vi klara av att hantera etableringen av de nyanlända på arbetsmarknaden, som är en förutsättning för integration?

Med facit i hand kan vi konstatera att farhågorna inte har besannats. Vi klarar etableringen bättre än vad många trodde och förväntade sig.

Arbetsförmedlingens resultat för etableringen 2017 är bättre än någonsin. Andelen personer som gick till arbete eller studier 90 dagar efter etableringsprogrammet blev 33,7 procent, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med 2015. Resultaten hittills i år är faktiskt ännu starkare än förra året.

Denna positiva utveckling präglar tydligt  vår senaste prognos. Sysselsättningsgraden fortsätter att stiga bland såväl inrikes som utrikes födda. Under 2018-2019 väntas omkring sju av tio jobb gå till utrikes födda, där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns. Förra året svarade utrikes födda för omkring 90 procent av jobbtillväxten inom utbildning, vården och omsorgen samt privata tjänster. Inom industrin stod utrikes födda för så gott som hela jobbtillväxten. Utrikes födda är nödvändiga för företagens tillväxt även framöver.

Dessa starka siffror och ljusa bilder får dock inte missleda oss att tro att vi är i säker hamn. Ingalunda, utmaningarna med de utrikes föddas etablering är fortfarande stora, men inte oöverstigliga som flera förutspådde något år tidigare.