3 juli 2017

"Det råder ett kunskapsglapp om vårt uppdrag"


I dagarna har det kommit ett par undersökningar som visar på ett minskat förtroende hos flera större myndigheter, däribland Arbetsförmedlingen.

Det är allvarligt men vad är orsaken?

Myndighetsbarometern som är gjord av kunskaps- och analysföretaget Nordic Brand och Sifo har levererat två färska undersökningar som manar till eftertanke för flera myndighetsledningar.

- Resultatet från vår undersökning kan ses som början på en nedåtgående trend, att förtroendet för det som är etablerat i samhället sjunker, säger vd:n Robert Gelmanovski i en intervju i DN. Han är chef för Nordic Brand, som delägs av Stockholms universitet.

Ingen av de myndigheter som undersökts har över 70 i anseendeindex, på en skala från 0 till 100.

Drygt hälften har ett svagt anseende och för tre myndigheter – Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan – är det ”extremt dåligt”.

Det är förstås allvarligt när förtroendet och anseendet för stora statliga myndigheter är lågt och där trenden är att det fortsätter att minska. Vi på Arbetsförmedlingen tar detta på stort allvar samtidigt som mätningen kanske inte fullt ut speglar våra resultat. Det finns en opinion i flera politiska partier och intresseorganisationer som tycker att Arbetsförmedlingen ska ha en annan roll än idag. De åsikterna påverkar sannolikt resultatet i förtroendeundersökningarna.

Det är givetvis också så att våra resultat behöver förbättras när Sverige är i ett läge då företagen har svårt att rekrytera. Men samtidigt måste vi vara medvetna om att det behövs långvariga insatser hos många av de som är arbetslösa idag för att arbetsgivarna ska vilja anställa.

Ökat förtroende hänger trots allt ihop med våra resultat och hur kunder och allmänheten upplever att vi löser våra uppgifter. Därför ska vi fortsätta utveckla myndigheten till nytta för våra sökande och Sveriges arbetsgivare. Vi har kommit en bra bit på vägen. Det kommande året kommer den nya arbetsförmedlingen växa fram bland annat genom att vi lanserar en rad digitala tjänster som bidrar till att snabba på matchningen. Kunderna kan då lösa sina ärenden hos oss när de vill, var de vill och hur de vill.

Arbetsförmedlingens uppdrag är i regeringens instruktion formulerat så här:

  • Effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft.
  • Prioritera de som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
  • Bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.

Hur djup är kunskapen om Arbetsförmedlingens uppdrag hos oss medborgare? Till hösten ska vi utforska detta i en egen undersökning men jag tror att det råder ett kunskapsglapp om vårt uppdrag. Här måste vi bli mycket tydligare i vår kommunikation så att medborgarnas förväntningar överensstämmer med regeringens uppdrag till oss. Det är inte så enkelt som att enbart förmedla jobb. Uppdraget är mycket större.

Det är en viktig fråga för vårt förtroende och vårt anseende. För svenska myndigheter. För Sverige.

Mikael Hvinlund
Kommunikationsdirektör, Arbetsförmedlingen