21 juni 2017

En komplex verklighet kräver sin styrning

Den här veckan skriver chefen för Ledningsstaben Thomas Hagman på bloggen.

Trevlig läsning! 

Myndighetens arbete och förändringsprocess bedrivs utifrån ett väl definierat uppdrag i en komplex verklighet. Denna verklighet kräver ständig förändring och anpassning. Detta är inte på något sätt unikt för Arbetsförmedlingen. Vi är inte först med att konstatera att tilltagande komplexitet i samhället ökar behovet av samarbete och flexibilitet. Vi är inte heller först med att inse att detta kräver en styrning baserad på tillit, eget ansvar, tydliga mål och uppföljning. 

Mycket av mitt arbete handlar om att följa upp resultat och effekter på övergripande nivå. Den bild jag – inte så förvånande landar i, är att riktigt bra effekt uppnås när vi samverkar med vår omvärld. När vi följer upp våra insatser utifrån myndighetens samlade uppdrag samt vilken nytta de gjort för andra; för kunder och övriga samhället. När vi vågar förändras och förändra för att uppnå våra mål på olika nivåer i organisationen. När var och en tar ansvar för det egna resultatet i ett större sammanhang.

För att kunna sätta in verksamheten i sitt sammanhang måste vi även tänka bortom den närmaste omgivningen. Vår myndighet har ett relativt avgränsat samhällsuppdrag inom det arbetsmarknadspolitiska området, så det är först när vi samverkar med andra delar av samhället, som verklig kund- och samhällsnytta uppnås. Vår förmåga att förstå behoven hos våra samverkanspartners och våra kunder avgör hur väl vi lyckas med att skapa nytta för samhället.

Samma sak gäller inom myndigheten. Vi har var och en vårt specifika uppdrag, men det är först när andra kan använda det vi gör, som verklig effekt uppnås. Vår lyhördhet för, och vår förmåga att anpassa oss efter, behoven hos andra blir därmed avgörande för att skapa kund- och samhällsnytta.

Arbetsmarknadspolitiken är förvisso nationell, men vissa grundförutsättningarna läggs fast inom ramen för EU-samarbetet. Ytterligare läggs fast i andra internationella sammanhang. Möjligheten för oss att verkligen vara en expertmyndighet inom arbetsmarknadsområdet beror därmed helt på vår kunskap om den internationella kontexten, förmåga att tillämpa regelverket samt vara med att påverka utvecklingen. Först då kan vi fullt ut lyckas med vårt uppdrag.

Vi utvecklas som individer genom att ta ansvar för det sammanhang vi verkar i. För var och en av oss innebär det att vi måste förändras och utvecklas för att kunna bidra till att förändra verksamheten. Det vi gör påverkar andra. Det andra gör påverkar oss.

Att bidra till samhällets utveckling handlar helt enkelt om att ständigt följa utvecklingen i omgivningen, följa upp effekten av vårt arbete och ställa oss frågan; hur bidrar jag till att nå myndighetens mål och till ökad kund- och samhällsnytta?

På ett högst individuellt plan kan det vara en tillfredställande tanke att vi alla – var och en i samhället - är en del i det som utgör den komplexa verkligheten. När vi är lyhörda, när vi ser behoven hos vår omgivning, kan vi vara allt annat än enkla kuggar i det stora maskineriet.  

Glad midsommar!

Thomas Hagman