17 februari 2017

Verkligheten är komplex

Den här veckan skriver Thomas Hagman, chef för Ledningsstaben, på bloggen. Trevlig läsning! 

Att styra en omfattande förändringsprocess i en stor kunskapsintensiv organisation handlar om att våga förenkla en komplicerad verklighet. Att inte fastna i detaljer i styrning, men samtidigt ha en väldigt klar bild av vad som ska uppnås. Att löpande följa upp resultaten, samt utveckla och effektivisera verksamheten.

Att styra Arbetsförmedlingens förnyelse handlar dessutom om att göra det i en föränderlig omvärld, där myndigheten och uppdraget ofta är i fokus. Redan när vi påbörjade förnyelseprocessen våren 2014 var därför de flesta överens om att nyckeln till framgång var långsiktighet i styrningen och samarbete mellan Arbetsförmedlingen och andra samhällsaktörer, privata såväl som offentliga. Allt för att löpande förbättra verksamheten för att på sikt nå målet om en i grunden förändrad myndighet.

Förnyelseresan är en beteendeförändringsprocess, som underbyggs med betydande förändringar i styr- och uppföljningsstrukturerna. En utveckling från att styra enstaka detaljer, till att styra med mål och värderingar. Från kontroll, till tillit och tydligt ansvar på alla nivåer i organisationen.

I grunden handlar det om att lita på och ta tillvara medarbetare och kollegors kunskap och inneboende kraft. Att ha modet att agera med utgångspunkt i det arbetsmarknadspolitiska uppdraget, med kunden och med resultatet för ögonen. Att orka hålla i det långsiktiga förändringsarbetet.

För att alla ska verka tillsammans mot samma mål behövs gemensamma ramar och riktlinjer. Det behövs en styrstruktur som hänger ihop på myndighets- och individnivå. En styrstruktur som skapar förutsättningar och mandat för kärnverksamheten.

”Principer är grymma” utropade en medarbetare entusiastiskt på jobbet häromdagen. Med gemensamma principer är det lätt för oss alla att bidra till helheten. Principer, grundsatser, grundregler eller helt enkelt bara gemensamma uppfattningar om; vad ska vi göra, varför ska vi göra det och hur ska vi göra det?

Ett tydligt uppdrag med uppföljningsbara mål i regleringsbrevet utgör grunden för vårt arbete. Arbetsförmedlingens vision och vår strategiska plan pekar ut riktningen. Värdegrunden och ledningsfilosofin ger oss stöd i hur vi ska agera i vardagen. Lagar och regler sätter ramarna. Detta är några delar i vår styrmodell.

Tillämpad ska styrmodellen ge alla medarbetare möjlighet att aktivt bidra i verksamhetsplaneringen, på arbetsplatsträffar och i andra sammanhang. Ge alla förutsättningar att veta vilka mål, resultat och effekter som eftersträvas på sin nivå. Tydliggöra att uppföljning och ständiga förbättringar utgör en integrerad del i vardagen, genom att vi förändrar verksamheten mot bakgrund de granskningar och uppföljningar som görs.

Är då allting på plats? Absolut inte. Är allting enkelt och självklart? Inte alls. Statskontoret konstaterade 2016 att Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning utvecklas åt rätt håll, men att det finns betydande kvarstående förbättringsbehov. Vi är mitt i ett utvecklingsskede och har kommit olika långt inom organisationen och på individnivå. Men vår styrning och verksamhet utvecklas åt rätt håll och arbetet med att förändra myndigheten i grunden fortsätter.

/Thomas Hagman


Arbetsförmedlings ledningsstabschef Thomas Hagman