28 december 2016

Goda resultat tillsammans med Kriminalvården

Idag skriver Henrietta Stein, som är direktör för Avdelningen Rehabilitering till arbete, på bloggen.

Trevlig läsning!

För att bidra till att göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa, samarbetar Arbetsförmedlingen med många organisationer och myndigheter. En samarbetspartner, som kanske inte så många är bekanta med just som partner till oss, är Kriminalvården. Nyligen träffade Mikael Sjöberg och jag kriminalvårdens GD Nils Öberg och hans stabschef, Linda Romanus. Kriminalvården hade tagit initiativ till mötet och hade två tydliga skäl till detta:

1. Det går förbluffande bra för deras klienter– mycket tack vare Arbetsförmedlingen!

2. Trots det finns det områden att utveckla och saker att förbättra.

En del i den positiva utvecklingen inom Kriminalvården de senaste åren är att återfallen i brott minskar. Minskningen började redan 2002 och andelen återfall är nu under 30 procent. En del av, men självklart inte den enda, förklaringen är ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen som leder till att många som lämnar Kriminalvården faktiskt kommer ut i jobb.

Men hur kan vi bli ännu bättre?

Inom Kriminalvården arbetar man för att få till en ökad kunskapsutveckling för klienterna under anstaltstiden, kunskap som klienten har glädje av när hen lämnar anstalten. Kunskapsutvecklingen ska ha en bättre koppling till såväl Kriminalvårdens egna utbildningar som till Arbetsförmedlingens upphandlade arbetsmarknadsutbildningar på anstalterna. Från Arbetsförmedlingens sida är en viktig utveckling att vi styr mer mot att man lokalt ska kunna ta beslut om hur det dagliga arbetet ska bedrivas. För att kunna fatta bra beslut lokalt är det viktigt att vi får fram siffror för att kunna jämföra hur det fungerar i olika delar av landet. Det gäller också de insatser vi erbjuder personer som finns i olika delar av samarbetet med Kriminalvården. Vi vill också arbeta mer förebyggande för att förhindra att personer hamnar i kriminalitet, och för dem som ändå hamnat där bidra till att återfallsrisken minskar. 

Kriminalvården och Arbetsförmedlingen är överens om att vi ska bli bättre på att försöka identifiera vad som gör att vissa personer lyckas och andra inte, för att kunna bli ännu bättre på att stödja Kriminalvårdens klienter till arbete. Varför verkar det vara lite svårare för kvinnorna? När vi skildes åt var vi eniga om följande punkter som särskilt viktiga att tillsammans jobba vidare med:

• En bra avvägning mellan nationella och lokala överenskommelser mellan myndigheterna. Den nationella beskriver vad som ska göras och den lokala hur det ska genomföras.

• Några större kommuner i Sverige saknar Krami, som är samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och berörd kommun för personer från 18 år och uppåt och som är aktuella hos de tre aktörerna. Hur kan vi råda bot på detta?

• Att bättre – inte minst internt inom myndigheterna – beskriva hur bra det faktiskt går i samarbetet. Det är viktigt eftersom det visar vilken samhällsnytta som uppstår när medarbetare på Arbetsförmedlingen och Kriminalvården gör ett riktigt bra jobb tillsammans. 

Sammantaget är det intressant och roligt att möta våra samverkanspartners. Vi har mycket att lära av varandra och med gemensamma krafter åstadkommer vi mer för fler. Arbetsförmedlingens förmåga att samspela med övriga aktörer i samhället är en av Förnyelseresans viktigaste hörnstenar och som jag är övertygad får än mer betydelse när vi nu snart går in i 2017.

Gott Nytt År!

Henrietta Stein


Henrietta Stein, Direktör avdelningen Rehabilitering till arbete