16 maj 2016

Seminarium om etableringsuppdraget

Idag medverkade jag på ett seminarium i Stockholm anordnad av SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, om den stora utmaningen som Sverige står inför när det gäller etablering av de människor som sökte skydd i vårt land under förra året.  Totalt kom 163 000 asylsökande.

I dagsläget har Arbetsförmedlingen drygt 56 000 personer i etableringsuppdraget, en betydande utmaning men den kommer att bli större under de kommande åren. Våra prognoser pekar på 89 000 deltagare år 2017 och 92 900 året därpå. Först 2019 börjar deltagarantalet minska, förutsatt att asylinvandringen inte ökar.

Hur ska vi då som samhälle klara av denna jätteutmaning?

En viktig ingång till frågeställningen är att se de möjligheter som utmaningar bär inom sig. Vi vet att vi har en negativ demografisk utveckling i Sverige som förutsätter en hög invandring för att arbetskraften i landet inte ska krympa. Samtidigt har vi en mycket stark högkonjunktur med god ekonomi och stark arbetsmarknad. Detta sammantaget skapar en bra grund för att hantera den stora utmaningen.

En annan viktig ingång är att även om etableringsuppdraget är Arbetsförmedlingens ansvar så måste olika samhällssektorer engagera sig i frågan om vi ska ha goda möjligheter att etablera de nyanlända på arbetsmarknaden.    

En framgångsrik etablering förutsätter korta handläggningstider i asylärenden, tillgång till bostäder för de nyanlända, tillgång till lärare i svenska, adekvat hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Det förutsätter också kraftfulla insatser för vuxenutbildning för de som saknar grundskola eller gymnasiekompetens och ett antal reformer på arbetsmarknaden.

För vår del handlar det om att bredda och stärka samarbetet med kommunerna och näringslivet, fördjupa våra kontakter med arbetsgivarna och utveckla snabbspåren till arbetsmarknaden för de nyanlända.

En annan aspekt som har en mycket stor betydelse handlar faktiskt om vår långsiktiga reformering av Arbetsförmedlingen, Förnyelseresan. Samtidigt som vi jobbar med vår kärnverksamhet måste vi oförtröttligt fortsätta att förnya Arbetsförmedlingen till att bli en av Sveriges modernaste och effektivaste myndigheter. Det blir en mycket viktig nyckel till att framgångsrikt etablera de nyanlända på arbetsmarknaden och därmed tillföra ett stort plusvärde för vårt samhälle.

/Mikael


Mikael Sjöberg talar på SNS seminarium