Arbetsförmedlingens ledningsfilosofi

Arbetsförmedlingens nya ledningsfilosofi handlar om självledarskap och utgör grunden för ledarskapet på alla nivåer i myndigheten. Genom självledarskap vill vi få fram varje människas fulla potential i samverkan med andra.

Ett utvecklat ledarskap inom myndigheten är avgörande för att vi på Arbetsförmedlingen ska komma in i en positiv utvecklingsspiral. Ska vi lyckas genomföra en förflyttning mot målbilden så måste ledarskapet utvecklas.

Nya insikter och tidigare erfarenheter har gjort att vi har fått en ny syn på ledarskapet. En förutsättning för att utföra ett bra arbete är att vi alla känner mening, sammanhang och motivation i vårt uppdrag. Vi lever i en värld som blir alltmer komplex och som förändas i snabb takt. Då är det viktigt att var och en av oss kan leda sig själv mot myndighetens samlade målbild. På det sättet blir också Arbetsförmedlingen som helhet mer framgångsrik.

Självledarskap i fem dimensioner

Var och en tar ansvar för det egna ansvarsområdet och samverkar med övriga delar av myndigheten i en gemensam riktning. Vi utvecklas som individer genom att ta ansvar för det sammanhang vi verkar i. Delen ansvarar för helheten och helheten ansvarar för delen. På så sätt läggs grunden för att ta fram varje människas fulla potential i samverkan med andra. Det är det vi kallar för självledarskap.

Vi har definierat Arbetsförmedlingens ledarskap i fem dimensioner:

  • Jag tar ansvar för helheten - jag sätter mig in i helheten och bidrar med min egen kompetens, talang och drivkraft.

  • Jag samverkar med partners - utifrån helheten skapar jag starka partnerskap med andra delar av organisationen. På det sättet bidrar vi till varandras framgång och utveckling.

  • Jag utvecklar mitt personliga ledarskap - genom fördjupad självkännedom tar jag ansvar för min egen utveckling, motivation och för mina värderingar. Jag ger mig själv förutsättningar att lyckas med mitt uppdrag.

  • Jag fångar och påverkar händelser i omvärlden - utifrån ett helhetsperspektiv kan jag fånga och leda händelser i omvärlden. Genom att skapa partnerskap med intressenter är jag med och påverkar utvecklingen, både i och utanför min verksamhet.

  • Jag leder genom att uppmuntra andra - jag är en attraktiv ledare som utmanar medarbetare/kollegor att använda sin drivkraft och kompetens och skapar förutsättningar för deras inre och yttre tillväxt.

Mötet mellan egen motivation och gemensamma mål

Självledarskapet handlar alltså om att vi alla tar ansvar för våra handlingar, oavsett om vi är chefer eller inte. Det bygger på att var och en av oss förmår att koppla vår egen inre motivation till en förståelse för gemensamma värderingar och mål.

Utifrån detta går det att ställa upp en målbild för självledarskapet som innebär att vi alla på Arbetsförmedlingen har uppdraget klart för oss och agerar utifrån det. Vi drivs av viljan att göra det möjligt för arbetsgivare och arbetssökande att utvecklas. Vi möter kunder, omvärlden och varandra på ett respektfullt sätt. Vi agerar på ett sätt som garanterar legaliteten och rättssäkerheten i verksamheten.

Vi medverkar till att skapa arbetsglädje och fungerande team där vi gläds åt varandras framgångar. Vi tar ansvar för planering, genomförande och uppföljning av våra egna arbetsuppgifter och utveckling. Vi är lyhörda och lösningsinriktade och vi för dialog och skapar relationer med omvärlden för att lösa uppdraget.

Vi vill och kan och vågar ta ansvar!

Tillägsinformation