Arbetsförmedlingens styrmodell

Arbetsförmedlingens styrmodell beskriver hur vi styr myndigheten. Genom att chefer och medarbetare agerar inom det utrymme som styrmodellen anger, skapas förutsättningar för ökad kund- och samhällsnytta.

Arbetsförmedlingens styrmodell visar hur den dagliga verksamheten översätter uppdraget till kund- och samhällsnytta.

Arbetsförmedlingen får sitt uppdrag från riksdag och regering genom lagar och förordningar. Därutöver tillkommer årliga uppdrag i regleringsbrevet och särskilda uppdrag.

Vårt uppdrag omsätts i en strategisk treårsplan som tillsammans med ekonomiska förutsättningar bryts ned i verksamhetsplaner på samtliga nivåer i organisationen. Varje år lämnar vi ett budgetunderlag till regeringen. I detta beskrivs vårt förslag till finansiering av Arbetsförmedlingens verksamhet under de kommande åren.

När vi gör vår analys och planering har vi vår vision, värdegrund och ledningsfilosofi som vägledning.

Vårt regelverk sätter ramar för vårt agerade. Med hjälp av en god intern styrning och kontroll bedriver vi vår verksamhet på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Verksamhetsplanerna bestäms årligen i dialog med närmast överordnad chef utifrån vad som krävs för att uppnå de mål som framgår av den strategiska planen, den årliga inriktningen och budgetramen. Varje chef sätter sig in i helheten och bidrar med sin egen del. Mål och aktiviteter baseras på ansvaret för respektive chefsnivå och anpassas till lokala förutsättningar. I planeringen tar vi hänsyn till de yttre omständigheter som kommer att påverka verksamheten på respektive nivå.

Verksamhetsplanen följs upp och utvärderas kontinuerligt under året och revideras vid behov. Detta garanterar att vi arbetar med ständiga förbättringar på alla nivåer.

Mätningar sker när aktiviteterna genomförs för att följa upp måluppfyllelse, resursåtgång och arbetssätt. Därefter analyseras och redovisas insatta resurser, effektivitet och resultat. Det är här vi kan skilja framgångar från motgångar och ta lärdom av dessa.

Slutsatser från utvärderingen ligger till grund för beslut om olika utvecklings- och förbättringsåtgärder. Åtgärderna vägs sedan in i kommande planeringsarbete.


Tillägsinformation