Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS)

Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS) innehåller gällande föreskrifter och allmänna råd för Arbetsförmedlingen. Samlingen innehåller även gällande föreskrifter och allmänna råd från tidigare Arbetsmarknadsstyrelsen (AMSFS), vars verksamhet övergick till Arbetsförmedlingen 1 januari 2008. Författningssamlingen publicerar vi här på vår webbplats.

Om Arbetsförmedlingens föreskrifter och allmänna råd

Riksdag och regering har gett Arbetsförmedlingen rätt att besluta om föreskrifter och allmänna råd inom Arbetsförmedlingens verksamhetsområde. För att Arbetsförmedlingen ska få skriva föreskrifter måste det finnas ett bemyndigande i förordningen.

Föreskrifter och allmänna råd kompletterar och preciserar riksdagens lagar och regeringens förordningar. En föreskrift är en bindande regel som ska följas av myndighetens personal, andra myndigheter och personer i samhället. Allmänna råd är inte bindande, utan är rekommendationer för hur vi kan eller bör göra för att uppfylla kraven i lagar och förordningar.

Arbetsförmedlingens författningssamling ISSN 2000-0979
Ansvarig utgivare: Arbetsförmedlingens chefsjurist
Telefon: 0771-60 00 00
regelkansliet@arbetsformedlingen.se

Kugghjul

Författningssamling i nummerordning

Nummer Namn
AFFS 2017:1 Upphävande av (AFFS 2015:2), särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, tillämpning av förordning (2000:630)
AFFS 2016:4 Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter - Ändring och omtryck av (AFFS 2010:5)
AFFS 2016:3 Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter - Ändring och omtryck av (AFFS 2015:4)
AFFS 2016:2 Upphävande av (AFFS 2010:9) tillämpningen av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
AFFS 2016:1 Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, ändring i (AFFS 2015:4), föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:3)
AFFS 2015:4 Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:3)
AFFS 2015:3 Upphävande av (AMSFS 2007:13) administrativa föreskrifter om handläggning av jobb- och utvecklingsgarantin
AFFS 2015:1 Kod för uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, föreskrifter
AFFS 2014:1 Individuella handlingsplaner, föreskrifter
AFFS 2013:1 Upphävande av vissa av AMS administrativa föreskrifter och allmänna råd
AFFS 2012:7 Upphävande av vissa av AMS föreskrifter och administrativa föreskrifter
AFFS 2012:6 Upphävande av (AMSFS 2003:1) allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
AFFS 2012:5 Upphävande av (AMSFS 2001:4) allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1997:1275) om anställningsstöd
AFFS 2012:4 Upphävande av (AMSFS 2001:2) allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
AFFS 2012:3 Upphävande av AMS allmänna råd om byggplanering
AFFS 2012:2 Upphävande av (AMSFS 2006:14) administrativa föreskrifter om tillämpningen av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare
AFFS 2012:1 Etableringsersättning, ändring i (AFFS 2010:3), föreskrifter
AFFS 2011:9 Upphävande av (AMSFS 2006:31) administrativa föreskrifter om handläggningen av ärenden om stöd för nystartsjobb
AFFS 2011:8 Upphävande av (AFFS 2008:3) administrativa föreskrifter för intern styrning och kontroll
AFFS 2011:7 Upphävande av (AMSFS 2007:30), administrativa föreskrifter om stöd till arbetsgivare i samband med rekrytering av arbetskraft
AFFS 2011:6 Upphävande av (AMSFS 2006:32) allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb
AFFS 2011:5 Etableringsplan, ändring i (AFFS 2010:4), föreskrifter
AFFS 2011:4 Etableringsersättning, ändring i (AFFS 2010:3), föreskrifter
AFFS 2011:3 Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, tillämpningen av lagen (2010:197), allmänna råd
AFFS 2011:2 Upphävande av (AMSFS 2005:16), administrativa föreskrifter om handläggning av ärenden rörande arbetssökande som beviljats eller ansöker om intyg E 303
AFFS 2011:1 Upphävande av (AMSFS 2005:10) allmänna råd för tillämpningen av förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag
AFFS 2010:8 Upphävande av (AMSFS 2006:30) om tillämpning av förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb
AFFS 2010:7 Stöd för nystartsjobb, tillämpningen av förordningen (2006:1481), föreskrifter
AFFS 2010:6 Upphävande av (AMSFS 2004:9) om handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor
AFFS 2010:5 Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:4)
AFFS 2010:4 Etableringsplan, föreskrifter
AFFS 2010:3 Etableringsersättning, föreskrifter
AFFS 2010:2 Anställningsfrämjande åtgärder, tillämpning av lagen (1974:13), allmänna råd
AFFS 2010:1 Upphävande av (AMSFS 2002:2) allmänna råd om tillämpningen av lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
AFFS 2009:8 Upphävande av (AFFS 2008:8) administrativa föreskrifter om uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Arbetsförmedlingen
AFFS 2009:5 Upphävande av (AMSFS 2002:10) allmänna råd om tillämpningen av (AMSFS 2002:7) om tillgänglighet till AMSs service
AFFS 2009:4 Upphävande av (AMSFS 2002:7) om tillgänglighet till AMSs service
AFFS 2009:3 Upphävande av (AMSFS 2004:10) om kvotberäkning och arbetsmarknadsbedömning i ärenden om säsongsarbetstillstånd
AFFS 2008:7 Upphävande av allmänna råd för tillämpningen av det Nordiska samarbetet inom yrkesinriktad rehabilitering och särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning
AFFS 2008:6 Upphävande av föreskrifter för länsarbetsnämnderna för tillämpningen av överenskommelsen angående det Nordiska samarbetet inom den yrkesinriktade rehabiliteringen och den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen
AMSFS 2007:45 Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpningen av förvaltningslagen (1986:223)
AMSFS 2007:44 Upphävande av AMS allmänna råd om offentlighet och sekretess
AMSFS 2007:43 Upphävande av AMS föreskrifter för länsarbetsnämnderna om verksamhetsplanering, prognosverksamhet och statistik
AMSFS 2007:37 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, ändring i (AMSFS 2002:12), administrativa föreskrifter
AMSFS 2007:33 Upphävande av (AMSFS 2003:10) allmänna råd om tillämpningen av lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
AMSFS 2007:26 Upphävande av (AMSFS 2004:6) administrativa föreskrifter om arbetsförmedlingens organisation
AMSFS 2007:25 Upphävande av (AMSFS 2003:9) administrativa föreskrifter för länsarbetsnämnderna om lediga platser
AMSFS 2007:21 Upphävande av (AMSFS 1995:17) för länsarbetsnämnderna om anskaffning och användning av tjänstebil
AMSFS 2007:18 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tilllämpning av lagen (2002:546), ändring av (AMSFS 2002:11), föreskrifter
AMSFS 2007:15 Upphävande av (AMSFS 2000:4) om tillämpningen av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
AMSFS 2007:14 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tilllämpning av lagen (2002:546), ändring av (AMSFS 2002:11), föreskrifter
AMSFS 2007:12 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tilllämpning av lagen (2002:546), ändring av (AMSFS 2002:11), föreskrifter
AMSFS 2007:11 Upphävande av (AMSFS 2006:3) om insatser för arbetslösa akademiker
AMSFS 2007:7 Upphävande av (AMSFS 2004:12) allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2001:1300) om friår
AMSFS 2007:6 Upphävande av (AMSFS 2004:13) administrativa föreskrifter för handläggningen av ärenden angående friår
AMSFS 2007:4 Upphävande av AMS allmänna råd för tillämpning av avgiftsförordningen
AMSFS 2007:3 Upphävande av AMS föreskrifter för länsarbetsnämnderna om uttagande av avgifter och ersättning för tillhandahållna varor och tjänster
AMSFS 2006:29 Upphävande av AMS allmänna råd om diarieföring
AMSFS 2006:23 Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
AMSFS 2006:20 Upphävande av (AMSFS 1997:12) för funktionen arbetskraft om beredskapsförberedelser och krigsplanläggning
AMSFS 2006:19 Upphävande av (AMSFS 1996:20) om frivillig försvarsverksamhet inom den civila delen av totalförsvaret
AMSFS 2006:18 Upphävande av (AMSFS 1998:4) om förmåner till frivilliga
AMSFS 2006:17 Upphävande av (AMSFS 1998:5) om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning
AMSFS 2006:16 Upphävande av AMS allmänna råd om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
AMSFS 2006:15 Upphävande av AMS föreskrifter för länsarbetsnämnderna om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
AMSFS 2006:12 Upphävande av (AMSFS 2001:9) administrativa föreskrifter för verksamheten inom arbetslivstjänster
AMSFS 2006:11 Upphävande av (AMSFS 2001:8) allmänna råd för verksamheten inom arbetslivstjänster
AMSFS 2004:8 Upphävande av vissa av AMS allmänna råd
AMSFS 2004:7 Upphävande av vissa av AMS föreskrifter
AMSFS 2004:3 Upphävande av (AMSFS 2001:24) administrativa föreskrifter om handläggningen av ärenden enligt förordningen (2001:626) om stöd till utbildning av anställda
AMSFS 2004:1 Upphävande av (AMSFS 2001:23) om tillämpningen av förordningen (2001:626) om stöd till utbildning av anställda
AMSFS 2003:14 Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, m.m.
AMSFS 2003:13 Upphävande av vissa allmänna råd i AMS totalförsvarsverksamhet
AMSFS 2003:3 Upphävande av AMS föreskrifter och allmänna råd på det personaladministrativa området, föreskrifter och allmänna råd
AMSFS 2002:12 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, administrativa föreskrifter
AMSFS 2002:11 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tilllämpning av lagen (2002:546), föreskrifter
AMSFS 2002:6 Upphävande av AMS föreskrifter för länsarbetsnämnderna om verksamheten inom arbetsmarknadsinstitut
AMSFS 2002:1 Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpningen av datalagen
AMSFS 2001:22 Upphävande av AMS allmänna råd om bidragshantering
AMSFS 2001:16 Upphävande av AMS föreskrifter för länsarbetsnämnderna om AMV:s civofunktion
AMSFS 2001:14 Upphävande av (AMSFS 1994:15) om avgifter för arbetslivstjänster
AMSFS 2000:12 Upphävande av (AMSFS 1998:10) om tillämpningen av förordningen (1998:345) om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen
AMSFS 2000:11 Upphävande av (AMSFS 1994:4) om bidrag för miljöförbättringar i bostäder för permanent bruk
AMSFS 1997:8 Upphävande av (AMSFS 1987:3) om arkivbildningsplan för arbetsmarknadsinstituten
AMSFS 1996:7 Anställningsfrämjande åtgärder, vissa undantag från lagen (1974:13), föreskrifter
Kugghjul

Författningssamling i alfabetisk ordning

Namn Nummer
Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter - Ändring och omtryck av (AFFS 2015:4) AFFS 2016:3
Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, ändring i (AFFS 2015:4), föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:3) AFFS 2016:1
Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:3) AFFS 2015:4
Anställningsfrämjande åtgärder, tillämpning av lagen (1974:13), allmänna råd AFFS 2010:2
Anställningsfrämjande åtgärder, vissa undantag från lagen (1974:13), föreskrifter AMSFS 1996:7
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, administrativa föreskrifter AMSFS 2002:12
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, ändring i (AMSFSF 2002:12), administrativa föreskrifter AMSFSF 2007:37
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tillämpning av lagen (2002:546), föreskrifter AMSFS 2002:11
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tillämpning av lagen (2002:546), ändring av (AMSFS 2002:11), föreskrifter AMSFS 2007:12
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tillämpning av lagen (2002:546), ändring av (AMSFS 2002:11), föreskrifter AMSFS 2002:18
Etableringsersättning, föreskrifter AFFS 2010:3
Etableringsersättning, ändring i (AFFS 2010:3), föreskrifter AFFS 2011:4
Etableringsersättning, ändring i (AFFS 2010:3), föreskrifter AFFS 2012:1
Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, tillämpningen av lagen (2010:197), allmänna råd AFFS 2011:3
Etableringsplan, föreskrifter AFFS 2010:4
Etableringsplan, ändring i (AFFS 2010:4), föreskrifter AFFS 2011:5
Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter - Ändring och omtryck av (AFFS 2010:5) AFFS 2016:4
Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:4) AFFS 2010:5
Individuella handlingsplaner, föreskrifter AFFS 2014:1
Kod för uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, föreskrifter AFFS 2015:1
Stöd för nystartsjobb, tillämpningen av förordningen (2006:1481), föreskrifter AFFS 2010:7
Upphävande av (AFFS 2008:3) administrativa föreskrifter för intern styrning och kontroll AFFS 2011:8
Upphävande av (AFFS 2008:8) administrativa föreskrifter om uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Arbetsförmedlingen AFFS 2009:8
Upphävande av (AFFS 2015:2), särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, tillämpning av förordning (2000:630) AFFS 2017:1
Upphävande av (AFFS 2010:9) tillämpningen av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program AFFS 2016:2
Upphävande av (AMSFS 1987:3) om arkivbildningsplan för arbetsmarknadsinstituten AMSFS 1997:8
Upphävande av (AMSFS 1994:4) om bidrag för miljöförbättringar i bostäder för permanent bruk AMSFS 2000:11
Upphävande av (AMSFS 1994:15) om avgifter för arbetslivstjänster AMSFS 2001:14
Upphävande av (AMSFS 1994:17) om ersättning för vissa uppdrag i AMS verksamhet AMSFS 2007:14
Upphävande av (AMSFS 1995:17) för länsarbetsnämnderna om anskaffning och användning av tjänstebil AMSFS 2007:21
Upphävande av (AMSFS 1996:20) om frivillig försvarsverksamhet inom den civila delen av totalförsvaret AMSFS 2006:19
Upphävande av (AMSFS 1997:12) för funktionen arbetskraft om beredskapsförberedelser och krigsplanläggning AMSFS 2006:20
Upphävande av (AMSFS 1998:4) om förmåner till frivilliga AMSFS 2006:18
Upphävande av (AMSFS 1998:5) om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning AMSFS 2006:17
Upphävande av (AMSFS 1998:10) om tillämpningen av förordningen (1998:345) om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen AMSFS 2000:12
Upphävande av (AMSFS 2000:4) om tillämpningen av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program AMSFS 2007:15
Upphävande av (AMSFS 2001:2) allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program AFFS 2012:4
Upphävande av (AMSFS 2001:4) allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1997:1275) om anställningsstöd AFFS 2012:5
Upphävande av (AMSFS 2001:8) allmänna råd för verksamheten inom arbetslivstjänster AMSFS 2006:11
Upphävande av (AMSFS 2001:9) administrativa föreskrifter för verksamheten inom arbetslivstjänster AMSFS 2006:12
Upphävande av (AMSFS 2001:23) om tillämpningen av förordningen (2001:626) om stöd till utbildning av anställda AMSFS 2004:1
Upphävande av (AMSFS 2001:24) administrativa föreskrifter om handläggningen av ärenden enligt förordningen (2001:626) om stöd till utbildning av anställda AMSFS 2004:3
Upphävande av (AMSFS 2002:2) allmänna råd om tillämpningen av lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder AFFS 2010:1
Upphävande av (AMSFS 2002:7) om tillgänglighet till AMSs service AFFS 2009:4
Upphävande av (AMSFS 2002:10) allmänna råd om tillämpningen av (AMSFS 2002:7) om tillgänglighet till AMSs service AFFS 2009:5
Upphävande av (AMSFS 2003:1) allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd AFFS 2012:6
Upphävande av (AMSFS 2003:9) administrativa föreskrifter för länsarbetsnämnderna om lediga platser AMSFS 2007:25
Upphävande av (AMSFS 2003:10) allmänna råd om tillämpningen av lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen AMSFS 2007:33
Upphävande av (AMSFS 2004:6) administrativa föreskrifter om arbetsförmedlingens organisation AMSFS 2007:26
Upphävande av (AMSFS 2004:9) om handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor AFFS 2010:6
Upphävande av (AMSFS 2004:10) om kvotberäkning och arbetsmarknadsbedömning i ärenden om säsongsarbetstillstånd AFFS 2009:3
Upphävande av (AMSFS 2004:12) allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2001:1300) om friår AMSFS 2007:7
Upphävande av (AMSFS 2004:13) administrativa föreskrifter för handläggningen av ärenden angående friår AMSFS 2007:6
Upphävande av (AMSFS 2005:10) allmänna råd för tillämpningen av förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag AFFS 2011:1
Upphävande av (AMSFS 2005:16), administrativa föreskrifter om handläggning av ärenden rörande arbetssökande som beviljats eller ansöker om intyg E 303 AFFS 2011:2
Upphävande av (AMSFS 2006:3) om insatser för arbetslösa akademiker AMSFS 2007:11
Upphävande av (AMSFS 2006:14) administrativa föreskrifter om tillämpningen av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare AFFS 2012:2
Upphävande av (AMSFS 2006:30) om tillämpning av förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb AFFS 2010:8
Upphävande av (AMSFS 2006:31) administrativa föreskrifter om handläggningen av ärenden om stöd för nystartsjobb AFFS 2011:9
Upphävande av (AMSFS 2006:32) allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb AFFS 2011:6
Upphävande av (AMSFS 2007:13) administrativa föreskrifter om handläggning av jobb- och utvecklingsgarantin AFFS 2015:3
Upphävande av (AMSFS 2007:30), administrativa föreskrifter om stöd till arbetsgivare i samband med rekrytering av arbetskraft AFFS 2011:7
Upphävande av allmänna råd för tillämpningen av det Nordiska samarbetet inom yrkesinriktad rehabilitering och särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning AFFS 2008:7
Upphävande av AMS allmänna råd för tillämpning av avgiftsförordningen AMSFS 2007:4
Upphävande av AMS allmänna råd om bidragshantering AMSFS 2001:22
Upphävande av AMS allmänna råd om byggplanering AFFS 2012:3
Upphävande av AMS allmänna råd om diarieföring AMSFS 2006:29
Upphävande av AMS allmänna råd om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet AMSFS 2006:16
Upphävande av AMS allmänna råd om offentlighet och sekretess AMSFS 2007:44
Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpningen av datalagen AMSFS 2002:1
Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten AMSFS 2006:23
Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, m.m. AMSFS 2003:14
Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpningen av förvaltningslagen (1986:223) AMSFS 2007:45
Upphävande av AMS föreskrifter för länsarbetsnämnderna om AMV:s civofunktion AMSFS 2001:16
Upphävande av AMS föreskrifter för länsarbetsnämnderna om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet AMSFS 2006:15
Upphävande av AMS föreskrifter för länsarbetsnämnderna om uttagande av avgifter och ersättning för tillhandahållna varor och tjänster AMSFS 2007:3
Upphävande av AMS föreskrifter för länsarbetsnämnderna om verksamheten inom arbetsmarknadsinstitut AMSFS 2002:6
Upphävande av AMS föreskrifter för länsarbetsnämnderna om verksamhetsplanering, prognosverksamhet och statistik AMSFS 2007:43
Upphävande av AMS föreskrifter och allmänna råd på det personaladministrativa området, föreskrifter och allmänna råd AMSFS 2003:3
Upphävande av föreskrifter för länsarbetsnämnderna för tillämpningen av överenskommelsen angående det Nordiska samarbetet inom den yrkesinriktade rehabiliteringen och den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen AFFS 2008:6
Upphävande av vissa allmänna råd i AMS totalförsvarsverksamhet AMSFS 2003:13
Upphävande av vissa av AMS administrativa föreskrifter och allmänna råd AFFS 2013:1
Upphävande av vissa av AMS allmänna råd AMSFS 2004:8
Upphävande av vissa av AMS föreskrifter och administrativa föreskrifter AFFS 2012:7
Upphävande av vissa av AMS föreskrifter AMSFS 2004:7
Kugghjul

Årsregister 2016

Varje år publicerar Arbetsförmedlingen ett årsregister över de föreskrifter och allmänna råd som är utfärdade av Arbetsförmedlingen det året.