Frågor och svar - uppföljning av kommuninsatser för ungdomar 16-24 år inom ramen för lokal överenskommelse

I förordning (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten regleras arbetet med att ingå lokala överenskommelser. Där framgår att en lokal överenskommelse ska innehålla uppgifter om hur de insatser som planeras ska dokumenteras för att kunna följas upp.

Arbetsförmedlingen ansvarar för detta och kommunen ska medverka till att Arbetsförmedlingen får relevant information, se punkten åtta ”Dokumentation och uppföljning” i Dua:s manual för de lokala överenskommelserna .

Kommunen ska dokumentera och informera Arbetsförmedlingen om insatser som kommunen genomför inom ramen för de lokala överenskommelserna för ungdomar som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det gäller insatser där Arbetsförmedlingen och kommunen är överens om att kommunen är den som ska ge insatsen. Det kan handla om exempelvis olika typer av motiverande eller förberedande insatser hos kommunen. Kommunen behöver dokumentera och informera Arbetsförmedlingen om dessa insatser enligt särskilda rutiner. 

Kommunen ska däremot inte informera Arbetsförmedlingen enligt dessa rutiner när det gäller insatser som Arbetsförmedlingen ansvarar för och beslutar om, exempelvis de arbetsmarknadspolitiska programmen, subventionerade anställningar och jobbgarantin för ungdomar. Det gäller också insatser som Arbetsförmedlingen och kommunen genomför i samverkan, exempelvis traineejobb och utbildningskontrakt. För dessa insatser finns redan rutiner och system för nationell uppföljning via Arbetsförmedlingens register.

Inte heller feriejobb som kommunen anordnar behöver rapporteras.

Kommunen ska rapportera de insatser de ger för ungdomar mellan 16-24 år som varken arbetar eller studeras och:

  • är inskrivna på Arbetsförmedlingen
  • bara har insatser från kommunen
  • inte har någon form av program eller subventionerad anställning från Arbetsförmedlingen, t.ex. jobbgarantin för ungdomar, utbildningskontrakt eller traineejobb.Samråd ska alltid ske mellan Arbetsförmedlingen och kommunen innan en ungdom bedöms tillhöra målgruppen. Arbetsförmedling har en särskild sökandekategori från och med mars som heter ”Sökandekategori 15 kommuninsats” för dessa ungdomar.  Ungdomar som går på introduktionsprogrammet ingår inte i målgruppen. 

Dokumentationen gäller individ, typ av insats, insatsens längd och vem som utför insatsen.

Uppföljningen är viktig för att på en nationell och lokal nivå få en helhetsbild av målgruppen för de lokala överenskommelserna samt av de insatser Arbetsförmedlingen och kommunerna genomför för att minska ungdomsarbetslösheten.

Dokumentationen är också viktig för att synliggöra det arbete som sker i kommunerna och säkerställa att det går att göra utvärderingar och därmed stödja ett lärande lokalt såväl som nationellt.

Därtill innebär en fungerande uppföljning en minskad risk att ungdomar faller mellan stolarna, och synliggör behoven i hela målgruppen inte enbart unga inom statliga insatser.

Dokumentationen minskar också risken för ofrivilligt dubbelarbete mot en enskild individ, och ökar kunskapen om unga som varken arbetar eller studerar.

Utgångspunkten är att i samverkan kommer Arbetsförmedlingen och kommun överens om hur individens behov av stöd bäst tillgodoses.  

Samråd ska alltid ske mellan Arbetsförmedlingen och kommunen innan en ungdom bedöms tillhöra målgruppen. I samband med detta ska också ett samtycke för informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och kommun tas. En särskild blankett finns för detta.

När en ungdom i sökandekategori 15 övergår eller vill övergå till insatser hos Arbetsförmedlingen sätts en ny sökandekategori utifrån ungdomens aktuella situation och en ny planering görs. Även detta sker i samråd mellan Arbetsförmedlingen och kommun. Trepartssamtal rekommenderas där kommunen kan sammanfatta vad som gjorts i deras regi och var Arbetsförmedlingen kan ta vid för att hjälpa ungdomen vidare.

Sökandekategori 15 – kommuninsats är för ungdomar som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen men för tillfället bara har aktiviteter som kommunen helt ansvarar för och som inte är kopplat till något programbeslut från Arbetsförmedlingen.

Den är ett sätt att förbättra uppföljningen och underlätta samordning av insatser från Arbetsförmedlingen och kommuner genom att identifiera personer som har insatser hos kommun och som inte är öppet arbetslösa, förhindrade att ta ett arbete, i program eller deltidsarbetslösa.

De som är i sökandekategori 15 jobbar Arbetsförmedlingen inte aktivt med. Det innebär bland annat att de inte ska aktivitetsrapportera och inte behöver ha en handlingsplan från Arbetsförmedlingen.

Sökandekategori 15 är i sig inte kopplat till kvalificering för deltagande i Jobbgarantin för unga (UGA) eller något annat program utan en individuell bedömning görs alltid. Sökandekategorin är heller inte kopplad till någon form av beslut om ersättning till ungdomen eller kommuner.

Följande rutin gäller:

  • Alla kommuner med en lokal överenskommelse utser en eller flera kontaktpersoner som har ansvaret för dokumentation av kommunens insatser. Kontaktuppgifter till denna person skickas per e-post till kundundersokningar@arbetsformedlingen.se
  • Arbetsförmedlingen skickar sedan en särskild Excel-mall till de utsedda kontaktpersonerna. Mallen utgår från de aktiviteter som kommuner har rapporterat till SKL i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). I mallen finns mer detaljerad information om vad som ska rapporteras.
  • Kommunens kontaktperson ansvarar för att fylla i mallen för de ungdomar som har sökandekategori-15 kommuninsats. Mallen fylls på succesivt och i början av varje månad skickas en kopia av den till: kundundersokningar@arbetsformedlingen.se.   

Tillägsinformation