Sveriges Kommuner och landsting (SKL)

Arbetsförmedlingens samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Arbetsförmedlingen och SKL har en nationell överenskommelse som anger inriktningen på vår samverkan.

Det finns tre områden som är av särskilt stort värde för samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.

  • Kompetensförsörjning i kommuner, landsting och regioner. En väl organiserad samverkan är viktig för att möta det stora rekryteringsbehovet för välfärdens jobb och motverka arbetskraftsbrist.

  • Lokal och regional utveckling. Samordnade näringslivskontakter och regelbundna möten om utvecklingen på den lokala arbetsmarknaden underlättar för matchning och ger goda förutsättningar för företagande.

  • Personer med särskilt behov av stöd för att komma i arbete. Ofta behövs gemensamma insatser från Arbetsförmedling, kommun och hälso- och sjukvården.

Större samhällsnytta genom lokala överenskommelser

Vår samverkan med kommuner bör organiseras utifrån lokala överenskommelser som lokalt arbetsförmedlingskontor tecknar med kommun. Den lokala överenskommelsen ska innehålla gemensamma målsättningar och en beskrivning av hur parterna ska arbeta tillsammans. Syftet med skriftliga överenskommelser är att skapa förutsägbarhet, tydlighet och en långsiktigt hållbar samverkan.

Med en utvecklad lokal och regional samverkan använder vi gemensamma resurser mer effektivt och skapar en större samhällsnytta. Vi stöder därför arbetet med regionala överenskommelser som tydliggör inom vilka områden samverkan ska ske mellan Arbetsförmedlingen och landsting eller regioner.