Myndighetssamverkan inom studie- och yrkesvägledning

Arbetsförmedlingen har fått ett regeringsuppdrag att utveckla myndighetens arbete inom vägledning. Uppdraget består av två olika delområden.

I regleringsbrevet för 2018 har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att::

  • redovisa för hur myndighetens vägledning ska stärkas.
  • genomföra en förstudie för att inrätta en digital plattform för livslång vägledning.

Den första delen handlar om att återrapportera hur Arbetsförmedlingen ska utveckla vägledningens roll inom myndighetens uppdrag. Av redovisningen ska även framgå hur vägledningen förhåller sig till den studie- och yrkesvägledning som tillhandahålls av kommunerna och andra huvudmän. En strategi och införandeplan för karriärvägledning tas fram och där riktlinjer för myndighetens vägledningsarbete slås fast.

Arbetsförmedlingen ska i förstudien i den andra delen involvera och samarbeta med andra myndigheter som också arbetar med studie- och yrkesvägledning. Konceptförslag för plattformen och förslag på hur tjänsten ska förvaltas och kommuniceras ska tas fram. Förslaget ska också kostnadsberäknas på drift, underhåll och utvecklingskostnader.

Uppdragen ska redovisas senast den 31 april 2018 respektive den 31 augusti 2018. Har du frågor kring arbetet kontakta Tarja Ståhl, projektledare för hur vägledningen ska stärkas och Lena Bjurman, projektledare för förstudien av digital plattform. Vill du veta mer kan du läsa Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande Vägledning för framtidens arbetsmarknad (SOU-2017_82).

Tillägsinformation