Samverkan kring etableringsinsatser

Vi skapar förutsättningar för att personer som är nya i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. I arbetet med etablering av vissa nyanlända samverkar Arbetsförmedlingen med flera olika aktörer, och det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret.

I arbetet med etablering av nyanlända enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) samverkar Arbetsförmedlingen med framför allt Migrationsverket, kommuner, Länsstyrelsen och Försäkringskassan. På så vis skapar vi en sammanhållen etableringsplanering och kan ge nyanlända i Sverige en möjlighet att snabbt hitta arbete. De olika aktörernas ansvarsområden ser i korthet ut så här:

Kommuner

Kommunerna ansvarar för mottagande, bostadsförsörjning, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser inom det sociala området.

Länsstyrelser

Länsstyrelserna medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända samt tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända. Länsstyrelserna ska också främja regional samverkan och följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå.

Migrationsverket

Migrationsverket tar fram en nationell prognos för nyanlända samt ansvarar för bosättning av vissa nyanlända. Migrationsverket beslutar även om statlig ersättning till kommuner och landsting.

Försäkringskassan

Försäkringskassan betalar ut etableringsersättningen. De beslutar också om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Så här regleras aktörernas samverkan

Myndigheternas ansvarsområden beskrivs i de lagar och förordningar som reglerar etableringsuppdraget. Samverkan kan regleras genom regionala och/eller lokala överenskommelser, som bör revideras årligen.