Arbetsförmedlingens roll vid socialt företagande

Målet med socialt företagande är att integrera människor, som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden, som arbetstagare och företagare. Sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt. Företagen återinvesterar i huvudsak vinsterna i de egna eller liknande verksamheter. De sociala företagen är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Medarbetarna i sociala företag är mestadels människor som på grund av långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, en funktionsnedsättning eller andra skäl, inte fått möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det finns ett stort antal sociala företag i Sverige som bedriver verksamhet inom ett flertal olika områden främst inom tjänstesektorn. Det är inte ovanligt att de också anordnar arbetsträningsplatser för Socialtjänstens och Försäkringskassans kunder. Flertalet av de anställda inom de sociala företagen har anställning med lönebidrag/trygghetsanställning.

Start av nya företag

Tillsammans med Tillväxtverket, Försäkringskassan, Tullverket, Skatteverket och Bolagsverket drivs ett samarbetsprojekt vars syfte är att det ska vara enklare att starta företag. Information och tjänster från myndigheterna om att starta och driva företag ska vara lätt att nå och lätt att förstå.

Tillväxtverket samordnar arbetet. Samarbetet styrs av en styrgrupp med myndigheternas generaldirektörer. Koordinationen sköts av en samverkansgrupp med ansvar för budget och verksamhetens innehåll. Ett antal arbetsgrupper med medarbetare från de olika myndigheterna arbetar konkret med utvecklingen och förvaltningen av informationen och tjänsterna samt kommunikationen kring dem.

Myndigheterna har tillsammans tagit fram gemensam information och ett antal tjänster som till exempel Starta företag-dagar, broschyren Starta företag och en checklista.

Nationell samverkansgrupp

Arbetsförmedlingen deltar i en nationell myndighetssamverkansgrupp kring arbetsintegrerande sociala företag. I samverkansgruppen samarbetar Arbetsförmedlingen med Tillväxtverket, Sveriges kommuner och landsting, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Europeiska socialfonden.

Start av arbetsintegrerande sociala företag

2010 startades en ny webbplats för information om arbetsintegrerande sociala företag, www.sofisam.se

Där finns information om hur Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna på olika sätt kan stödja dessa företag. Där finns dessutom möjlighet för nya arbetsintegrerande sociala företag att anmäla att man önskar komma med på den lista över företag som finns på denna webbplats. 

Tillägsinformation

Kontakt

Ring en arbetsförmedlare på telefon 0771-717 717

Läs mer på andra sajter