Sektorsansvar inom handikappolitiken

Regeringen har utsett ett antal myndigheter som har ett särskilt ansvar/uppdrag i den nationella handikappolitiken. Arbetsförmedlingen är en av 14 sektorsmyndigheter med ansvar för att förverkliga regeringens uppdrag.

Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken anger att alla personer ska ges samma möjligheter att delta i arbetslivet. Arbetsförmedlingen ska som sektorsansvarig myndighet inom arbetsmarknadspolitiken bidra till att uppfylla de nationella handikappolitiska målen.  För arbetsmarknadspolitiken handlar det om att alla personer ska ges samma möjligheter att delta i arbetslivet.

Det viktigaste målet inom sektorn är att öka sysselsättningsgraden bland arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga så att den på sikt överensstämmer med befolkningens som helhet. För att uppnå detta arbetar vi på Arbetsförmedlingen bland annat med att öka deltagandet i arbetsmarknadsutbildningar samt att påverka arbetsgivarnas vilja att anställa personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Tillägsinformation

Läs mer på andra sajter