Myndighetssamverkan inom arbetsinriktad rehabilitering

Vi samarbetar med andra myndigheter för att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Vi samarbetar med Försäkringskassan, socialtjänsten, skolan, sjukvården och Kriminalvården.

En utgångspunkt för samverkan mellan myndigheterna är att personer har olika behov av stöd i sin rehabilitering till arbete. Genom organiserad samverkan ökar möjligheterna att utnyttja den samlade kompetensen och att tillvarata kunskaper och erfarenheter från olika myndigheter och verksamheter vid planering av arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbetsförmedlingen.

Förstärkt samarbete med Försäkringskassan

Försäkringskassan är en viktig samarbetspart för Arbetsförmedlingen. Samarbetet startar med en gemensam kartläggning, där individen deltar, och för att hitta tillsammans klargöra det samlade behovet av rehabilitering och för att hitta vägar för individen att få eller återgå i arbete. Även andra parter (till exempel hälso- och sjukvård, kommun, arbetsgivare) kan medverka i den gemensamma kartläggningen.

Insatser i samarbete

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassan ambition är att individen ska få tillgång till tidiga och aktiva insatser utifrån sitt behov. Insatserna ska även kunna bedrivas parallellt med andra insatser från till exempel arbetsgivare, kommunen och vårdgivare.

Utgångspunkter för vårt samarbete är att

  • det präglas av respekt, lyhördhet och samförstånd för individen och för varandra.
  • individen är delaktig i sin egen rehabilitering
  • individen får ett gemensamt stöd från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan så länge det behövs.

Mål för samarbetet är att

  • öka individens delaktighet i att finna vägar som gör det möjligt för honom eller henna att börja arbeta.

 Målgruppen är

  • individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning eller riskerar en sådan nedsättning och därför kan ha behov av samordnade insatser för att komma i arbete.
  • både anställda och arbetslösa personer.

Vi erbjuder bland annat

  • en gemensam kartläggning för att klargöra individens förutsättningar och behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser i samarbete mellan myndigheterna.
  • konsultativt stöd till arbetsgivare för att de ska kunna fullgöra sitt rehabiliteringsansvar.

Finansiell samordning - Finsam

Finansiell samordning bedrivs av finansiella samordningsförbund och är ett frivilligt samarbete mellan en försäkringskassa, en arbetsförmedling, ett landsting samt en eller flera kommuner. Målgruppen för den finansiella samordningen är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samarbetande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

De samarbetande parterna behåller sitt nuvarande ansvar för rehabilitering av och annat stöd till enskilda personer.
Läs mer om finansiell samordning 

Samarbete med Kriminalvården

Samarbetet med Kriminalvården syftar till att stärka kriminalvårdens klienters förankring på arbetsmarknaden. För den som dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalt eller är villkorligt frigiven och inte fullgjort ett år av prövotiden, kan jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar samt nystartsjobb bli aktuellt. 

För att möjliggöra återgång i arbete/inträde på arbetsmarknaden för Kriminalvårdens klienter förutsätts samverkan mellan Kriminalvården och oss på Arbetsförmedlingen. 

Förberedelsen för frigivningen sker successivt från första dagen av straffet och samordnas av frivården. 
Läs mer på Kriminalvårdens webbplats

Samarbete med Samhall

Tillsammans med Samhall har vi uppdraget att underlätta möjligheterna till arbete för personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Vi förfogar över samtliga arbetstillfällen i Samhalls kärnuppdrag och avgör vem som har behov av/ska anvisas till en anställning. Syftet med en anställning i Samhall är att stärka eller bibehålla den sökandes arbetsförmåga. 

Verksamhet för unga med en funktionsnedsättning

Vår verksamhet för unga med en funktionsnedsättning innebär samarbete med skolan för att genom vägledning och information underlätta övergången från skola till arbetsliv för unga med en funktionsnedsättning som fyllt 16 år men inte 30 år. Vi samarbetar också med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen försörjning genom förvärvsarbete för unga som får aktivitetsersättning.

Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering

Inom vår organisation finns ett råd för arbetslivsinriktad rehabilitering. Vårt uppdrag förutsätter samarbete med organisationer, myndigheter, kommuner och företag. Särskilt viktiga frågor för samarbetet är arbetslivets kompetensförsörjning, integration och rehabilitering.
Läs mer om rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering

Nationellt brukarråd för målgrupperna döva samt för personer med hörselskada, synskada eller dövblindhet

Syftet med brukarrådet är att bearbeta och bereda frågor som rör specifikt döva respektive personer med hörselskada, synskada eller dövblindhet - detta till skillnad från Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering, där frågor som berör samtliga grupper med funktionsnedsättning behandlas. Brukarrådet, som ska vara ett forum för ömsesidigt informations- och erfarenhetsutbyte, är rådgivande och har två arbetsmöten årligen.

Samarbetet med brukarorganisationerna ger värdefull input till vårt arbete med målgrupperna. I brukarrådet sitter representanter på nationell nivå dels från de fyra aktuella organisationerna, dels från respektive ungdomsorganisation.

Kontaktperson på Arbetsförmedlingen är Fredrik Häggkvist, 010-486 37 49.

Socialt företagande

Målet med socialt företagande är att integrera människor, som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden, som arbetstagare och företagare. Sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt. Företagen återinvesterar i huvudsak vinsterna i de egna eller liknande verksamheter. De sociala företagen är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
Läs mer om Arbetsförmedlingens roll vid socialt företagande

Tillägsinformation

Myndighetsgemensam skrift

Bild på broschyren Samordna rehabiliteringen

Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Samordna rehabiliteringen