Samarbete inom internationell utveckling

Arbetsförmedlingen är en uppskattad och efterfrågad samarbetspartner i det internationella utvecklingssamarbetet, som bedrivs i enlighet med Sveriges och EU:s biståndspolitik. Utvecklingssamarbetet bedrivs i form av externt finansierade projekt. De viktigaste finansiärerna är Sida och EU.

Inom ramen för det internationella utvecklingssamarbetet arbetar Arbetsförmedlingen framför allt med länder i EU:s närområde, som Algeriet, Tunisien, Kroatien, Serbien och Moldavien, men också med länder i södra Afrika och östra Asien. Samarbetet syftar till att stödja utvecklingen av arbetsmarknadsmyndigheter och arbetsmarknadspolitik i samarbetsländerna. 

Det internationella utvecklingssamarbetet som Arbetsförmedlingen bedriver bygger på myndighetens kärnkompetens och varje år är ett 50-tal av myndighetens medarbetare engagerade i utvecklingssamarbetet. Samarbetet omfattar framför allt följande områden:

  • Aktiv arbetsmarknadspolitik
  • Mål- och resultatstyrning inom arbetsförmedling
  • Informationssystem för arbetsförmedlingar
  • Arbetsmarknadsprognoser och analyser
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Arbetsförmedlingstjänster- och metoder
  • Arbete för att underlätta för utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden

Arbetet utgår alltid från systermyndighetens behov, och tillsammans tar myndigheterna fram lösningar som passar i det aktuella landet. Kapacitetsutveckling, jämställdhet och fokus på grupper som står långt från arbetsmarknaden är viktiga begrepp i samarbetet.

Samarbetspartnerna är oftast arbetsmarknadsdepartement och arbetsmarknadsmyndigheter på central, regional och lokal nivå. Arbetsmarknadens parter — arbetsgivarorganisationer och fackföreningar — och andra aktörer som är relevanta på arbetsmarknaden är ofta också engagerade.