Samarbete med European Employment Services (Eures)

Sverige är en del av EU/EES, där arbetskraften fritt ska kunna röra sig över gränserna. Den svenska Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket European Employment Services, Eures. I Euresnätverket ingår 32 länder och över 1 000 Euresrådgivare. Förutom länderna inom EU/EES ingår även Schweiz.

För att ytterligare öka rörligheten av arbetskraft på den gemensamma europeiska arbetsmarknaden kommer det under våren 2018 att bli möjligt även för andra organisationer att ansöka om medlemskap i Euresnätverket.

Ökad arbetskraftsrörlighet inom Sverige och mellan länderna inom EU/EES-området samt Schweiz, bidrar till att minska obalanserna på arbetsmarknaden. Arbete utomlands kan för ungdomar vara en väg in på arbetsmarknaden. Rekrytering från andra länder är viktigt för att lösa rekryteringsproblem inom bristyrkesområden i medlemsländerna. Allt fler av våra kunder behöver svar på frågor om vägar till arbete och rekrytering mellan EU:s medlemsländer. Arbetsförmedlingen ska, som en integrerad del av det ordinarie tjänsteutbudet, genom internationella insatser, stödja arbetskraftens fria rörlighet och medverka till arbetskraftsförsörjningen i Sverige och inom EU/EES och Schweiz.

Med fokus på matchning ska service ges till arbetssökande i Sverige som vill arbeta i andra EU/EES-länder eller i Schweiz och till arbetssökande i dessa länder som vill arbeta i Sverige. Arbetsförmedlingsservice ska också ges till arbetsgivare i Sverige som behöver rekrytera från andra länder inom EU/EES eller Schweiz, liksom till arbetsgivare i nämnda länder som önskar rekrytera från Sverige.

I samband med frågor om rörlighet över gränserna samverkar Euresrådgivarna med andra myndigheter och institutioner.

Euresportalen ger arbetssökande i hela EU/EES samt Schweiz möjlighet att ta del av lediga jobb som förmedlas av medlemsstaternas arbetsförmedlingar. Arbetsgivare kan också hitta cv:n på Euresportalen som matchar deras behov. I portalen finns också information om arbetsvillkor och levnadsförhållanden i varje medlemsland.

Euresnätverket ska utvidgas under 2018

Med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/589 som grund, ska Euresnätverket utvidgas. Detta kommer att ske under våren 2018 och innebär att andra organisationer eller företag än de offentliga arbetsförmedlingarna också ska kunna erbjuda tjänster och utföra uppgifter för att underlätta jobbsökande och rekrytering inom EU/EES och Schweiz.

Organisationer som är intresserade ska ansöka om medlemskap i Euresnätverket enligt vissa kriterier. Ett medlemskap i Euresnätverket ger till exempel möjlighet att inom ramen för sin verksamhet bredda sin rekryteringsbas inom bristyrken eller att förmedla och informera om jobbmöjligheter i andra länder. Ansökan om medlemskap kommer att hanteras av det nationella samordningskontoret för Eures i Sverige. Denna funktion finns på Arbetsförmedlingen.

Tillägsinformation