Samarbeten

Arbetsförmedlingens uppdrag förutsätter att vi samarbetar med andra organisationer, myndigheter, kommuner och företag. Formerna för samarbetena ser olika ut, men huvudsyftet är alltid att bidra till att effektivisera insatserna för våra kunder.

Särskilt viktiga frågor för samarbete är arbetslivets kompetensförsörjning, integration och rehabilitering. Vi samarbetar också med företag och andra organisationer kring till exempel praktikplatser, anställningar med stöd och kortare utbildningar.

Internationellt samarbete

Arbetsmarknaden blir allt mer internationell och kontakter med arbetsgivare, arbetssökande, myndigheter, arbetsmarknadsparter och institutioner i andra länder, främst inom EU, blir allt viktigare för att kunna erbjuda en effektiv förmedlingsservice.

Arbetsförmedlingen arbetar på ett tydligt sätt med de europeiska frågorna för att arbetssökande och arbetsgivare både nu och på längre sikt ska få bästa tänkbara stöd. Både matchning och arbetssätt förbättras av att vi samarbetar med andra arbetsförmedlingar.

Samarbete inom EU

Som en följd av medlemskapet i EU har Arbetsförmedlingen en formell roll i arbetsgrupper och nätverk som drivs av EU-kommissionen, och har liksom de andra medlemsländernas offentliga arbetsförmedlingar en viktig roll i arbetet med EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, Europa2020.

Av särskild vikt i det europeiska samarbetet är nätverket Eures (European Employment Services), som är en länk mellan de offentliga arbetsförmedlingarna i Europa med syfte att främja rörligheten på arbetsmarknaden.

Samarbete utanför EU

Arbetsförmedlingen är också aktiv i samarbetet med länder utanför EU. Ett uttryck för det är engagemanget i Wapes (World Association of Public Employment Services), en världsomfattande sammanslutning av arbetsmarknadsmyndigheter med ett 90-tal medlemsländer. Arbetsförmedlingen är med i styrelsen för Wapes, vars syfte är att vara en plattform för kontakter och informationsutbyte mellan medlemsländerna.

Arbetsförmedlingen driver på uppdrag av Sida och EU också internationella samarbetsprojekt för att utveckla arbetsförmedlingen i andra länder. För närvarande pågår sådana projekt bland annat i östra Asien och i norra och södra Afrika.

Pågående samarbeten

European employment services (Eures)
Europeiska Unionen
Internationell utveckling
World Association of Public Employment Services (Wapes)Tillägsinformation