Så arbetar vi med nyanländas etablering


Vi skapar förutsättningar för att personer som är nya i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Etableringsinsatser snabbar på individens väg till arbete eller studier. Dessa insatser görs i samverkan med flera olika aktörer, och det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret.

Penna i ruta

Planering av etableringsinsatser

Genom att vi träffar den nyanlända personen i ett tidigt skede kan vi snabbt identifiera erfarenheter, kompetenser och yrkesambitioner. Vi kan matcha med orter och arbetsgivare där kompetensen efterfrågas. Vi kombinerar olika insatser och kan på så sätt utnyttja tiden i etableringen maximalt.

När en person har fått uppehållstillstånd ska den besöka Arbetsförmedlingen för att kunna delta i etableringen. Då berättar vi om vad tiden i etableringen innebär, vilket stöd vi kan erbjuda under dessa 24 månader samt vad som förväntas av deltagaren. Vi gör också en kartläggning av tidigare erfarenhet och kompetenser. På så sätt kan vi utifrån deltagarens egna förutsättningar rusta personen för att börja studera eller jobba .

Arbetsförmedlingen upprättar en individuell planering tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planeringen ska normalt omfatta aktiviteter på heltid.  Försäkringskassan beslutar om etableringsersättning och betalar ut den.

Arbetsförmedlingen erbjuder språkstöd till personer som har begränsade kunskaper i svenska språket. Vanligast är att använda tolk. Vi har också en kundtjänst som erbjuder telefonservice på fem språk förutom svenska: arabiska, persiska, engelska, somaliska och tigrinja.

Den som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa.

Kugghjul

Samverkan med andra aktörer inom etableringen

Vi samverkar med framför allt Migrationsverket, kommuner, Länsstyrelsen och Försäkringskassan. På så vis skapar vi en sammanhållen etableringsplanering och kan ge nyanlända i Sverige en möjlighet att snabbt hitta arbete. Våra olika ansvarsområden ser i korthet ut så här:

 • ta emot nyanlända
 • hjälper till med bostadsförsörjning
 • står för undervisning i svenska (sfi), samhällsorientering och annan vuxenutbildning
 • ansvarar för skola, barnomsorg och insatser inom det sociala området.
 • medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna
 • beslutar om fördelning av nyanlända mellan kommuner i länet, så kallat kommuntal
 • främjar regional samverkan och följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå.
 • prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap
 • erbjuder inom flyktingmottagandet asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet
 • betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting när en person fått tillstånd att stanna i Sverige
 • ansvarar också för att ta fram en nationell prognos för nyanlända samt för bosättning av vissa nyanlända
 • beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting.
 • beslutar om etableringsersättningen för de som deltar i etableringsprogrammet samt beslutar om och betalar ut tilläggsersättningarna etableringstillägg och bostadsersättning.
 • behandlar frågor av nationell och strategisk karaktär som rör mottagande och etablering av nyanlända invandrar
 • leds av Arbetsförmedlingen, andra medverkande är Migrationsverket, länsstyrelserna, Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting.


Information

Om etableringsreformen

Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser i kraft (2010:197). I samband med det infördes en ny reform i Sverige, etableringsreformen. Reformens syfte är att underlätta för personer som är nya i Sverige för att de, så snabbt som möjligt, ska lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning i landet. Det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för etableringen.