Så arbetar vi med etableringsuppdraget


Med etableringsuppdraget skapar vi förutsättningar för att personer som är nya i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Etableringsinsatserna snabbar på individens väg till arbete eller studier. Etableringsinsatserna görs i samverkan med flera olika aktörer, och det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret.

Penna i ruta

Planering av etableringsinsatser

Genom att vi träffar den nyanlända personen i ett tidigt skede kan vi snabbt identifiera erfarenheter, kompetenser och yrkesambitioner. Vi kan matcha med orter och arbetsgivare där kompetensen efterfrågas. Vi kombinerar olika insatser och kan på så sätt utnyttja tiden i etableringen maximalt.

När en person fått uppehållstillstånd har han eller hon ett etableringssamtal med en arbetsförmedlare. Vi berättar om vad tiden i etableringen innebär, vilket stöd vi kan erbjuda under dessa 24 månader samt vad som förväntas av deltagaren. Vi gör också en kartläggning av tidigare erfarenheter och kompetenser. På så sätt kan vi utifrån deltagarens egna förutsättningar rusta personen för att komma närmare arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planen ska normalt omfatta aktiviteter på heltid. Om personen på grund av ohälsa eller funktionsnedsättning inte kan delta på heltid kan etableringsplanen innehålla aktiviteter på 75, 50 eller 25 procent av heltid.

Utöver frågor som rör vägen till arbete innehåller etableringssamtalen frågor om till exempel skola, barnomsorg, boende samt familje- och hälsosituation.

Den som omfattas av etableringsinsatserna har rätt till ersättning. Etableringsersättningen betalas ut från och med att etableringsplanen upprättas och gäller under den tid personen deltar i aktiviteterna i planen. Etableringsersättningen är 308 kronor per dag, fem dagar i veckan. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om etableringsersättning och Försäkringskassan som betalar ut den.

Arbetsförmedlingen erbjuder språkstöd till personer som har begränsade kunskaper i svenska språket. Vanligast är att använda tolk. Vi har också en kundtjänst som erbjuder telefonservice på fem språk förutom svenska: arabiska, persiska, ryska, somaliska och tigrinja.

Lagen om etableringsinsatser gäller personer som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa. Personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till dessa insatser.

Kugghjul

Samverkan med andra aktörer inom etableringsuppdraget

Vi samverkar med framför allt Migrationsverket, kommuner, Länsstyrelsen och Försäkringskassan. På så vis skapar vi en sammanhållen etableringsplanering och kan ge nyanlända i Sverige en möjlighet att snabbt hitta arbete. Våra olika ansvarsområden ser i korthet ut så här:

 • mottagande
 • bostadsförsörjning
 • undervisning i svenska (sfi)
 • samhällsorientering och annan vuxenutbildning
 • skola
 • barnomsorg
 • insatser inom det sociala området
 • Medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna.
 • Tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända personer.
 • Främjar regional samverkan och följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå.

Prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. När en person fått tillstånd att stanna i Sverige betalar de ut statlig ersättning till kommuner och landsting.

De ansvarar också för att ta fram en nationell prognos för nyanlända samt för bosättning av vissa nyanlända. Migrationsverket beslutar även om statlig ersättning till kommuner och landsting.

Beslutar om tilläggsersättningarna etableringstillägg och bostadsersättning och betalar ut dessa ersättningar, liksom etableringsersättningen.

Det finns en samverkansdelegation som behandlar frågor av nationell och strategisk karaktär som rör mottagande och etablering av nyanlända invandrare. Samverkansdelegationen leds av Arbetsförmedlingen och andra medverkande är Migrationsverket, länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting och Försäkringskassan. Samverkansdelegationen har beslutat att under 2016  prioritera följande:

 • boende och bosättning
 • utredning och regelverk
 • mottagande av ensamkommande barn
 • tidiga insatser till asylsökande
 • lokal och regional samverkan samt
 • hälsa


Information

Om etableringsreformen

Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser i kraft (2010:197). I samband med det infördes en ny reform i Sverige, etableringsreformen. Reformens syfte är att underlätta för personer som är nya i Sverige för att de, så snabbt som möjligt, ska lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning i landet. Det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för etableringen.