Insatser för nyanlända


Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag syftar till att den som är ny i Sverige så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma närmare arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning. Under två års tid kan den nyanlände ta del av olika insatser, som utbildning eller praktik.

Pratbubbla

Språket är inget hinder

Att ha knappa kunskaper i det svenska språket är inte ett hinder för att ta del av Arbetsförmedlingens tjänster. Vi ser till att båda parter förstår varandra, antingen genom att använda tolk eller att personen får träffa en arbetsförmedlare som pratar samma språk.

Arbetsförmedlingen kan även koppla in språkstöd så att den arbetssökande får tillgång till de tjänster och aktiviteter som han eller hon behöver. Vi kan erbjuda olika former och kombinationer av språkstöd vid exempelvis utbildning, möten med arbetsgivare, uppföljningar och gruppaktiviteter.

De här utbildningarna i svenska finns för personer som är nya i Sverige:

Svenska för invandrare, sfi, är en utbildning i svenska språket på olika nivåer för vuxna som inte har svenska som första språk. Under sfi-utbildningen får personen dessutom orientering i hur det svenska samhället fungerar. Sfi kan läsas på heltid eller deltid och utbildningen är avgiftsfri.

De utbildningar som Arbetsförmedlingen hänvisar till tillhandahålls av kommunerna.

Yrkessvenska är en utbildning i svenska som är anpassad efter olika branscher och yrken. Det innebär att den arbetssökande lär sig den svenska som han eller hon har särskilt behov av inom ett visst yrkesområde. Syftet med utbildningen är att personen ska få de förberedande svenskkunskaper som krävs för att kunna praktisera, delta i en yrkesutbildning eller arbeta inom yrket. Arbetsförmedlingen upphandlar utbildningar i yrkessvenska.

Skiftnyckel

Praktik

Är en person inskriven i etableringsuppdraget och behöver stärka sina möjligheter att få ett arbete i Sverige, då kan han eller hon få göra praktik. Arbetsförmedlingen har flera olika typer av praktik beroende på personens individuella behov. Till exempel kan praktik göra stor nytta om den arbetssökande behöver få yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller för att behålla och stärka sin yrkeskompetens. En praktikplats ger också referenser från en arbetsgivare i Sverige som den arbetssökande kan stärka sin jobbansökan med.

Har en arbetssökande ingen eller liten erfarenhet av svenskt arbetsliv, kan han eller hon prova på ett arbete som stämmer med sin erfarenhet och utbildning från hemlandet, en så kallad prova på-plats. Det ger personer som är nya i Sverige en tidig kontakt med arbetslivet inom sitt yrkesområde.

Har en person inte jobbat i Sverige tidigare och är osäker på vilken typ av arbete som han eller hon kan söka, då kan personen få möjlighet att få en bedömning av hur sina yrkeskunskaper värderas på den svenska arbetsmarknaden. Den här typen av praktik kallas för yrkeskompetensbedömning och kan göras på en arbetsplats eller av en yrkesskola.

Korta vägen kan erbjudas utländska akademiker som minst har en motsvarighet till kandidatexamen eller tre års studier på högskola från sitt hemland. Syftet med Korta vägen är att tillvarata deltagarnas kompetenser och underlätta för en kortare väg till arbetsmarknaden. Utbildningen pågår i cirka 26 veckor där språkstudier varvas med samhällskunskap, ämneskunskap och praktik. Under utbildningen får deltagarna även lära sig att skriva cv, personliga brev och hur man förbereder sig inför anställningsintervjun. Arbetsförmedlingen upphandlar utbildningen av universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare runt om i landet.

Slantar

Subventionerad anställning

En arbetsgivarare som vill anställa en person som är ny i Sverige kan i vissa fall få ekonomisk ersättning av Arbetsförmedlingen under en tidsbegränsad period.

Grunden för att arbetsgivaren kan få ekonomiskt stöd kan variera. Det kan till exempel vara att den arbetssökande behöver få en möjlighet att lära sig mer svenska genom att vara på en arbetsplats, att arbetssituationen behöver anpassas på grund av en funktionsnedsättning, eller att personen av andra orsaker behöver mer stöd i sin etablering på den svenska arbetsmarknaden. Det ekonomiska stödet till arbetsgivaren syftar till att underlätta för personen att få anställningen.

Arbetsförmedlingen har flera olika anställningsstöd. Det kan antingen vara ett så kallat instegsjobb, ett nystartsjobb eller ett traineejobb.

Pusselbit

Kompletteringsutbildning

Arbetsförmedlingen kan erbjuda kompletteringsutbildningar för den som är med i etableringsuppdraget, och som behöver utveckla och/eller bygga på sin kompetens så att den matchar den svenska arbetsmarknadens krav. Kompletteringsutbildningarna är yrkesinriktade och utformas utifrån individuella behov. En kompletteringsutbildning kan till exempel vara en arbetsmarknadsutbildning.

Den arbetssökande planerar tillsammans med sin arbetsförmedlare vilken utbildning som passar bäst.

Resväska med bagage

Validering - förstå och göra sin kompetens synlig

För den som är ny i Sverige och som är inskriven i etableringsuppdraget, blir första steget att personen själv får beskriva sina tidigare erfarenheter för en arbetsförmedlare. De kompetenser och tidigare erfarenheter som kommer fram i samtalet översätter och bedömer vi utifrån svenska förhållanden för att lättare kunna matchas mot arbetsmarknaden.

Att bedöma kompetens kallas för validering. Det betyder att en person som har arbetat eller studerat i ett annat land kan få reda på hur sin kompetens och yrkeserfarenheter står sig i förhållande till kraven som finns för ett liknande yrke eller utbildning i Sverige. Detta underlättar för den arbetssökande när han eller hon ska söka arbete inom sitt yrkesområde eller planera för hur man ska gå vidare för att utveckla sin kompetens.

Arbetsförmedlingen har upphandlat olika metoder för att kunna validera kompetens och tidigare erfarenheter. Exempel på metoder är branschmodellerna och meritportföljen. Högre utbildningar valideras av bland andra Socialstyrelsen och Universitets- och högskolerådet, UHR.

Branschmodellerna innehåller både teoretiska och praktiska prov som blir bedömda och kan antingen leda till att personen får yrkesbevis eller visa vilka kompetenser som personen behöver komplettera. De finns framtagna för 25 olika branscher och 140 olika yrkesroller. Alla modeller är framtagna av respektive bransch.

Vissa yrken saknar branschmodell. Då kan en validering av kompetens göras genom Meritportföljen. Personen gör då en yrkesbedömning på en arbetsplats eller i en arbetsliknande situation.