Främjandemedel till arbetsmarknadens parter

Utlysning av medel för kalenderåret 2019

Senast den 27 november 2018 ska din ansökan ha kommit in.

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser. Stödet får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer och partssammansatta organ på arbetsmarknaden.

Tilldelningen av främjandemedel sker under förutsättning att Arbetsförmedlingen beviljas medel för ändamålet. För 2018 fanns 55 miljoner kronor att fördela. Utifrån det nuvarande politiska läget har Arbetsförmedlingen ännu inga indikationer på vad summan för 2019 blir.

Vilka kan ansöka?

De som kan beviljas statsbidraget är arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer och partssammansatta organ på arbetsmarknaden.

Med arbetsgivarorganisation avses: En sammanslutning/organisation av arbetsgivare som företräder deras intressen gentemot arbetstagare.

Med arbetstagarorganisation avses: En organisation som sluter samman arbetstagare för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivare.

Med partsammansatt organ avses:  Ett organ som består av representanter från de båda centrala sidorna – arbetstagare och arbetsgivare.

Med branschorganisation avses: En intresseförening för företag i en viss bransch. 

Enskilda kommuner eller företag är ej behöriga att söka.

Vad är syftet med bidraget?

Syftet med statsbidraget är att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att:

1. synliggöra deras kompetenser,

2. stärka deras kunskaper i svenska, eller

3. främja användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända.

Insatserna ska riktas till nyanlända som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller en annan person utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet.

När får du beslut?

Samtliga sökande får sitt beslut i början av 2019.

Arbetsförmedlingens bedömning

Statsbidrag kan lämnas för insatser under kalenderåret 2019.

Om Arbetsförmedlingen måste göra ett urval på grund av många inkomna ansökningar ska prioriteringen ske utifrån de krav som ställs i förordning (2015:848)

Arbetsförmedlingen ska göra följande prioritering vid beslut om aktuellt statsbidrag:

1. Ansökningar som kommer in gemensamt från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och ansökningar från partsammansatta organ på arbetsmarknaden.

2. Bland ovanstående: Insatser som har som mål att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. 

3. Ansökningar med egen finansiering med minst en tiondel av kostnaderna.

4. Ansökningar som i övrigt uppfyller förordningens syfte och behörighetskrav.

Arbetsförmedlingen kan även prioritera mellan inkomna ansökningar utifrån vilka insatser som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla förordningens syfte.

Ansök senast 27 november 2018

Ansökan kan avse hela kalenderåret 2019. Ansökan ska uppfylla de formaliakrav som framgår i Förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Ytterligare utlysningar kan bli aktuella om det finns medel kvar att fördela efter att de ansökningar som inkommit i rätt tid har prövats.

  • Ett aktuellt formulär för ansökan samt vägledning för hur ansökan ska fyllas i finns till höger.

Ansökan skickas via post till:

Arbetsförmedlingen huvudkontoret
”Särskilda främjande- och utvecklingsinsatser för nyanländas etablering” Hälsingegatan 38, Stockholm
113 99 Stockholm

En kopia på ansökan mejlas även till:
framjandemedel-etablering@arbetsformedlingen.se.

Redovisning och återkrav

En organisation som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska senast den 1 mars året efter bidragsåret lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Arbetsförmedlingen. Organisationen ska även redovisa vilka insatser som har genomförts, de resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

  • Ett nytt formulär för redovisning av medel som har beviljats för 2019 är under utveckling och kommer inom kort. För medel som har beviljats för 2018 används formuläret till höger.

En mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om:

  • mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  • bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren insett eller borde ha insett detta,
  • bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller
  • en redovisning enligt 11 § inte har lämnats. Se förordning (2015:848).

Redovisningen skickas via post till:

Arbetsförmedlingen huvudkontoret
”Särskilda främjande- och utvecklingsinsatser för nyanländas etablering” Hälsingegatan 38, Stockholm
113 99 Stockholm

En kopia på ansökan mejlas även till:
framjandemedel-etablering@arbetsformedlingen.se.

Tillägsinformation

Behöriga att ansöka om aktuellt statsbidrag:

Arbetsgivarorganisation:

En sammanslutning/organisation av arbetsgivare som företräder deras intressen gentemot arbetstagare.

Arbetstagarorganisation:

En organisation som sluter samman arbetstagare för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivare

Partsammansatt organ:

Ett organ som består av representanter från de båda centrala sidorna – arbetstagare och arbetsgivare.

Branschorganisation:

En intresseförening för företag i en viss bransch.

Enskilda kommuner eller företag är ej behöriga att söka.

Arbetsförmedlingens bedömning

Partsgemensamma ansökningar som avser insatser som syftar till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige kommer att prioriteras.

Med efterfrågan avser Arbetsförmedlingen de bristyrken där det råder liten eller mycket liten konkurrens om jobben på fem års sikt, alternativt att det finns en fastslagen central överenskommelse om snabbspår mellan parter och Arbetsförmedlingen.

Kontroll av bristyrken görs mot Arbetsförmedlingens senast publicerade prognos ”Var finns jobben?”. Vid regionala projekt/insatser görs istället kontroll gentemot aktuella uppgifter i Yrkeskompassen.

Endast om Arbetsförmedlingen saknar prognos för aktuellt yrke kan ansökande organisation hänvisa till annat underlag eller källa som stödjer att yrket är att betrakta som ett bristyrke, där det råder liten eller mycket liten konkurrens om jobben på fem års sikt.