KISA -Kortare Integration, Snabbare till Arbete

EU-fond

Europeiska social fonden (ESF).

Syfte/mål

Projektet ska förstärka, förbättra och komplettera insatser som riktas till nyanlända inom etableringsuppdraget.

På projektnivå är målet att tillämpa en samverkansmodell i syfte att skapa en väl strukturerad samverkan mellan medverkande myndigheter för att underlätta och påskynda etableringen av nyanlända kvinnor och män inom etableringsuppdraget.

Ett av delmålenär att en färdig struktur har skapats till en regional plattform för SFX-utbildningar i länet och finns klar för implementering i ordinarie verksamheter.

Ett annat delmål är att fram ett introduktions- och utbildningsmaterial inom hälso- och sjukvård så fler nyanlända får trygghet i vart de ska vända sig vid vårdbehov.

Ett av målen på individnivå är att lika stor andel kvinnor som män i projektet ska arbeta eller studera efter avslutat projekt.

De metoder och arbetssätt som utvecklas i projektet ska implementeras i ordinarie verksamheter.

Målgrupp

Personer som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt de som fått beslut om uppehållstillstånd.

Tidsperiod

Februari 2016 - 31 januari 2019

Analysfas:
Februari 2016 - 31 oktober 2016

Genomförandefas:
1 november 2016 - 31 oktober 2018

Avslutningsfas:
1 november 2018- 31 januari 2019

Beskrivning

Projektet kommer att arbeta med en modell för samordning av olika myndigheters insatser för nyanländas snabbare inträde på arbetsmarknaden. Modellen ger möjlighet till samordning samt även individanpassning av insatser. Samverkansmodellen är ett verktyg i hur man samarbetar inom nätverket i integrationsprocessen på ett effektivt och resultatinriktat sätt för att åstadkomma etablering på arbetsmarknaden utifrån individens behov.

Projektet kommer även att arbeta med SFX, där nyanlända med yrkeserfarenhet inom till att börja med sjukvård får en anpassad svenskundervisning, vilket förkortar tiden för inträde på arbetsmarknaden. 

Ett annat fokusområde för projektet är de nyanländas hälsa där landstinget kommer att utveckla ett heltäckande och lättbegripligt informationsmaterial om det svenska sjukvårdsystemet.

Projektet kommer att arbeta med fördjupad matchning, validering och fördjupade arbetsgivarkontakter för att ta fram verktyg som fokuserar på den praktiska samverkan mellan olika myndigheter och skapar möjlighet till snabbare integration för nyanlända.

Kontaktperson/projektledare

Charlotta Ahlström

Tillägsinformation