UNGKOMP

EU-fond

Europeiska social fonden (ESF).

Syfte/mål

Syftet med UNGKOMP är att genom samlokalisering i multikompetenta team utöka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen, för att påverka ordinarie verksamhets arbetssätt med strukturarbetslösa ungdomar.

Projektet ska parallellt förhindra och minska lång tids arbetslöshet för målgruppen.

Genom att implementera tidigare ESF-projektet Unga in, skalas beprövad erfarenhet upp och etableras i 20 kommuner under 2015-2018.

UNGKOMP utgör också en viktig utvecklingsplattform i Arbetsförmedlingens övergripande förnyelsearbete i syfte att öka förtroende för och effektivitet vid myndigheten.

Målgrupp

Unga 16-24 år.

Tidsperiod

2015-06-01 - 2017-06-30.
Efter den 30 juni 2017 blir Ung komp en del av Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid. Ung framtid pågår till den 30 juni 2018.

Beskrivning

Utöver förnyelse av arbetssätt för unga 16-24 år som är eller riskerar långvarig arbetslöshet ska UNGKOM parallellt förhindra och minska målgruppens långtidsarbetslöshet på aktuella orter.

Målgruppen för UNGKOMP är ungdomar som kommunen eller Arbetsförmedlingen bedömer har behov av ett sammanhållet stöd från flera parter och kompetenser i det offentliga samhället, för att etablera sig på arbetsmarknaden:

  • Unga 16-24 år som varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen eller kommun, 6 månader eller längre.
  • Unga 16-24 år som varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen eller kommun minst två gånger under de senaste 6 månaderna.
  • Unga 16-24 år inskrivna vid Arbetsförmedlingen eller kommun, med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden ska kunna erbjudas tidigt stöd.

Nätverk byggs upp, aktiveras och anpassas efter deltagarnas förutsättningar och behov, tillsammans med andra aktörer som till exempel arbetsgivare, vården, utbildningsanordnare och ideella sektorn.

Särskild uppmärksamhet riktas mot att resurserna fördelas proportionellt mellan unga kvinnor och unga män i målgruppen. Målet är att ligga i framkant när det gäller jämställdhetsintegrering, icke-diskriminering och tillgänglighet. I syfte att medvetandegöra samtliga aktörer i projektet (målgrupp, styrgrupp, personal och övriga intressenter) om vikten av genderperspektivet, icke-diskriminering och tillgänglighet i samtliga projektfaser uppmärksammas följande punkter:

  • Genom genderuppdelad statistik synliggöra och analysera skillnader mellan unga kvinnor och unga män i projektet.
  • Synliggöra, medvetandegöra och utmana genderstereotypa förhållningssätt i studie- och yrkesval hos deltagarna i UNGKOMP.
  • Eftersträva jämn och icke-diskriminerande genderfördelning i hela UNGKOMP-verksamheten, som vid resursfördelning, aktiviteter och resultat.
  • Främja positiv särbehandling t ex vid studiebesök och andra insatser vid arbetsplatser som ses som gendertypiska.

Projektet har ett omfattande transnationellt samarbete. UNGKOMP deltar i plattformen för flaggskeppsinitiativet School 2 Work, en del av Östersjösamarbetet med fokus på ”unga i utanförskap”, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Försäkringskassan, Landsting, Europeiska Socialfonden och Universitets och högskolerådet. Vidare ingår projektet i nätverket Mission Possible som består av fem svenska ungdomsprojekt, ett polskt och ett tyskt projekt.

Projektledare

Carolina Gianola

Tillägsinformation