Directa och Diversa

Syfte/mål

Directa och Diversa var två parallella projekt med ett gemensamt syfte: att utveckla det stöd som Arbetsförmedlingen och kommuner kan erbjuda till kortutbildade utrikes födda som ännu inte pratar svenska. Verksamheternas stöd kan liknas vid en stege, där en person med hjälp av olika insatser kan klättra närmare - och in på - arbetsmarknaden. Om det saknas stegpinnar blir det svårare att klättra. Om den lägsta stegpinnen sitter för högt upp kommer många individer att stå kvar på marken nedanför. Directa och Diversa syftade till att genom metodutveckling av arbetssätt och kompetensutveckling av personal få fram nya stegpinnar, så att fler kan börja klättra.  

Målgrupp

Directa var ett metodutvecklingsprojekt, där projektteam och deltagare från målgruppen gemensamt utformade och provade arbetssätt och verktyg. Deltagare ur målgruppen — kortutbildade utrikes födda med knappa kunskaper i svenska — anmäldes av arbetsförmedlare och kommunala handläggare.

Diversa var ett kompetensutvecklingsprojekt, med uppdrag att öka och utveckla kompetensen hos personal i de berörda verksamheterna. Diversas målgrupp var chefer och medarbetare i de involverade verksamheterna. Diversa erbjöd olika utbildningar, dels om likabehandling och dels om Directas arbetssätt. Genom ökad kunskap, både teoretisk och praktikt — skulle risken för diskriminering och diskriminerande strukturer minska.  

Tidsperiod  

Projekten Directa och Diversa drevs av Arbetsförmedlingen mellan augusti 2010 och december 2012. Samverkansaktörer var Botkyrka, Huddinge och Södertälje kommuner, och projekten medfinansierades av Europeiska Socialfonden.  

Kort beskrivning av innehållet

Directa och Diversa har tagit fram och utbildat i — framför allt — tre framgångsrika arbetssätt

  • att använda tolk enskilt och i grupp
  • samtalet
  • deltagarorienterad grupp

Arbetssätten bygger på grundpelare av kommunikation och delaktighet i arbetet med kortutbildade utrikes födda. Samtliga arbetssätt kan användas och vara till nytta även för andra kundgrupper än kortutbildade utrikes födda. Vår erfarenhet är att arbetssätten medför nytta för alla, men större nytta ju längre ifrån arbetsmarknaden en person står och ju mer komplex en individs situation är.
Directas och Diversas arbetssätt och erfarenheter finns samlade i boken Steg för steg (se högerspalt) närmare arbetsmarknaden.

Kontaktperson och projektledare

Vanja Bardh Olsson  

Tillägsinformation