Kundlinjen

Syfte/mål


Det övergripande målet är att personer i sjukförsäkringen ska återfå sin arbetsförmåga och komma tillbaka till arbetslivet. De ska känna att myndigheterna samarbetar och att övergången upplevs smidig. Oavsett var de befinner sig i sin sjukdomsfas ska de erbjudas ett individuellt stöd på sin väg till arbete. De ska känna att de får rätt stöd i sin arbetslivsinriktade rehabilitering och att detta underlättar för dem att återgå till arbetslivet. Vi ska minimera riskerna att personer "vandrar emellan" och försöka erbjuda sjuka med rehabiliteringsbehov en likartad service. Även om de inte får arbete ska de känna att de kommit en bit på väg tillbaka till arbete.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utvecklar gemensamt metoder och aktivteter som effektiviserar rehabiliterings processen. Meningen är att fördjupa det goda samarbete som redan finns mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och utveckla det ytterligare både på strategisk och handläggande nivå.
 
Vi kommer att utveckla ett närmare samarbete med vården.

Målen är att vi har en arbetsmodell för tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen och en effektiv och sammanhållen arbetslivsinriktat rehabilitering implementerats i ordinarie verksamhet.

Metodbeskrivningar för arbetsmetoder i arbetsmodellen och aktiviteter har tagits fram under projektet.

Arbetsmodellen innehåller en struktur och en organisationsmodell för ett utvecklat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En modell för en effektiv och sammanhållen rehabiliteringsprocess med en mötes- och samarbetsstruktur mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för tidigt samarbete i sjukskrivnings processen. Mötesformer och samverkansformer med vården och andra aktörer med betydelse för individens rehabiliteringsprocess.

Målgrupp

  • Personer med rehabiliteringsbehov och uppbär sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning där ersättningsperioden tar slut.
  • Sjukskrivna som efter sex månaders sjukskrivning ska uveckla sin arbetsförmåga.
  • Unga med aktivitetsersättning.
  • Personer som fått sin sjukpenning indragen eller fått avslagen.
Målgruppen tillhör invånare i kommunerna Linköping, Åtvidaberg, Kinda, Motala, Mjölby, Vadstena, Ödeshög och Boxholm.
 

Tidsperiod


2011-08-15 - 2013-09-30
 

Beskrivning


Vi jobbar utifrån ett kundperspektiv för att övergången mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska bli smidig för personen och vara väl förberedd, upplevas som smidig för kunden som ska känna sig delaktig i sin planering och välinformerad om vilka möjligheter som finns och vad som kommer att hända. Planeringen styrs av personens individuella behov.

Vi har i projektet tillgång till arbetsterapeut och arbetspsykolog som enbart arbetar mot målgruppen.
   

Projektledare


Agneta Jacobsson och biträdande Håkan Holmberg.

Tillägsinformation

Kontaktpersoner

Agneta Jacobsson
Arbetsförmedlingen
arbetsmarknadsområde Motala
010-486 46 84

Håkan Holmberg
Arbetsförmedlingen
arbetsmarknadsområde Linköping
010-486 43 94

Sara Waernér
Försäkringskassan
010-114 42 04