Unga till arbete

Syfte/mål


Skapa bestående samverkan mellan medverkande aktörer, för att i förlängningen skapa förutsättningar för att ungdomar med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk problematik ska få arbete eller varaktig sysselsättning.  
 

Målgrupp


Unga arbetslösa (18-35 år) med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk problematik och/eller inlärningssvårigheter.  
 

Tidsperiod


2009-08-10 2012-06-30.  
 

Beskrivning


Med en projektgrupp som bestått av åtta olika yrkesroller från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Gävleborgs vuxenpsykiatri, Gävle kommuns socialtjänst samt arbetsmarknadsenhet — arbetsförmedlare, SIUS, arbetspsykolog, arbetsterapeut, socialsekreterare, samordnare, personliga handläggare och psykolog — har projektet kunnat sätta in rätt resurser i relation till deltagarnas behov, och dessutom kunnat arbeta med korta hålltider och parallella processer för maximal effekt.
 
Som några nyckelfaktorer kan nämnas förstärkt SIUS, innovativt nyttjande av arbetsteraputiska instrument, och förtoendeskapande arbete i och med fokus på bemötande och kontinuitet. Resultaten har varit goda, där över 30% av de 200 deltagarna har eller har haft ett arbete under projekttiden.
 
Projektgruppen har konstant träffats på veckobasis. Denna regelbundenhet, tillsammans med samverkan kring alla enskilda ärenden, har format ett gemensamt förhållningssätt, skapat förståelse och respekt för de inblandade aktörernas olika uppdrag och ramar, och lett till utbyte av nyttiga erfarenheter och kunskap.
 
Projektet har också lett till långsiktiga effekter, i det att målsättningen med överenskommelse om fortsatt samverkan infrias. Sålunda har medverkande aktörer förbundit sig att skjuta till resurser för att fortsättningsvis kunna utveckla arbetsformen kring en målgrupp i lika stort behov av stöd som de har förutsättningar att med rätt stöd komma ut i arbete, erhålla annan sysselsättning eller förbättrad social struktur och ökad känsla av egenmakt och inflytande över sin egen tillvaro.    
 

Projektledare


Johnny Karlsson, Arbetsförmedlingen Gävle

Tillägsinformation

Kontaktperson

Johnny Karlsson
Arbetsförmedlingen Gävle