EU-projekt

Internationella staben på Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för EU-fondarbetet och fungerar som en intern stödfunktion till myndighetens avdelningar och marknadsområden. På denna sida kan du läsa kort om myndighetens arbete med EU-finansiering, vår roll i Europeiska Socialfonden, goda exempel på utvecklingsarbete med hjälp av EU-finansiering och om vilka projekt vi äger eller har drivit.

Vårt uppdrag

Arbetsförmedlingen är en viktig aktör i flera av EU:s fonder och program - vi driver och medfinansierar projekt, vi deltar aktivt i projektens styrgrupper och vi bidrar med kunskap och kompetens på olika sätt. Vi försöker ständigt utveckla vår verksamhet och gör det gärna i samarbete med andra aktörer. De projekt Arbetsförmedlingen driver ska ligga i linje med myndighetens uppdrag och ska bidra till utvecklingen av myndigheten. EU-finansiering ger oss möjligheter att pröva nya arbetssätt, vidareutveckla goda metoder och samverka med andra aktörer. Även projekt som vi medfinansierar ska ge mervärde och nytta till våra kunder och kan lämna värdefulla bidrag till myndighetens förändrings- och förnyelsearbete.

Vi deltar i Europeiska Socialfonden (ESF) och Asyl- Migration och Integrationsfondens (AMIF) Övervakningskommittéer och bidrar till att säkerställa att fonderna genomförs ändamålsenligt och resurseffektivt. Därtill är vi förvaltande myndighet för Europeiska Globaliseringsfonden, som ni kan läsa mer om på http://www.egfsweden.se.

Vår roll i Europeiska Socialfonden

Arbetsförmedlingen har en viktig roll i Europeiska Socialfondens programperiod 2014-2020 och ska aktivt medverka i genomförandet av programmet för att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Vi har olika roller i ESF-projekt som bedrivs av andra aktörer. Vi kan ha expertuppdrag utifrån vår kompetens i arbetsmarknadsfrågor, vi kan bidra som samverkanspartner för att underlätta arbetsmarknadskontakter och vi bidrar med medfinansiering i vissa projekt, oftast via inskrivning av deltagare i projekt. För att Arbetsförmedlingen ska gå in i projekt som drivs av externa aktörer krävs att projektet, dess syfte och bärande idé samt metoder och arbetssätt är väl förankrade hos myndigheten. I varje marknadsområde finns en kontaktperson som är en ingång för externa parter vid dialog kring projektinitiativ och de har en kontinuerlig kontakt med bland annat ESF-rådets regionkontor. Kontakta därför Arbetsförmedlingen i god tid innan ni lämnar in en ansökan till Europeiska Socialfonden eller annan finansiär om ni önskar ha oss som samverkanspartner eller medfinansiär.

Utvecklingsarbete med hjälp av externfinansiering

Arbetsförmedlingen har drivit och driver flera utvecklingsprojekt. Målet är alltid att projektets resultat eller delar av resultat ska implementeras i ordinarie verksamhet och förändra våra metoder eller arbetssätt. Även projekt som vi medfinansierar får gärna vara metodutvecklande i sin natur. Du kan läsa mer om pågående och avslutade projekt nedan men här berättar vi kort om några framgångsrika projekt.

När Astra Zeneca avvecklade sina verksamheter i Lund och Umeå varslades 750 personer och blev av med sina jobb. Med hjälp av finansiering från Europeiska Globaliseringsfonden kunde Arbetsförmedlingen bidra till att 71 % av de uppsagda blivit självförsörjande genom nytt arbete eller genom att starta egna företag. Andra har fått kompetenshöjande eller förberedande utbildningar. Via projektet startades även plattformen ”Medicon Skills” där näringsliv, myndigheter och akademin har kunnat mötas för att tillsammans skapa förutsättningar för kompetensförsörjning inom Life Science.

Ett av de största projekten i den förra programperioden inom Socialfonden var Sigrid som var ett paraplyprojekt i Värmland, Dalarna och Gävleborg med olika verkstäder för bland annat arbetslösa sedan minst ett år (minst tre månader för ungdomar), utrikes födda i alla åldrar, ungdomar under 25 och arbetslösa som var över 50 år. Bland annat så utvecklades samverkan mellan myndigheterna och roller och ansvar mellan myndigheterna förtydligades så att de inte dubbelarbetade kring individer. Konkreta exempel på implementerade metoder är en friskvårdsgrupp i Säffle för personer över 50 där friskvården fungerar som en kompletterande insats till övrig coachning och matchning mot jobb. Ett annat är den en tre månaders Studiemotiverande folkhögskolekurs där arbetssökande motiverades att fortsätta till studier. Arbetsförmedlingen anvisade arbetssökande till kurserna och folkhögskolorna genomförde kurserna. Inom projektet fick språksvaga i Falun kombinera språkträning med arbete på återbruket Re Doo. När deltagarna ökat sina språkkunskaper fick de hjälp av en jobbcoach att nå ett arbete eller praktik.

Europeiska Socialfonden finansierade även projektet Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden som bland annat kompetensutvecklade 300 arbetsgivare och arbetstagare från offentlig, privat och social sektor om diskriminering mot romer på arbetsmarknaden. Inom projektet gjordes även en kampanj som bidrog till att förändra attityder och stereotypa inställningar gentemot romer.

Pågående och avslutade projekt

Nedan kan du läsa mer om våra pågående och avslutade projekt.
På ESF-rådets (Europeiska Socialfonden) och Migrationsverkets (Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden - AMIF) hemsidor kan du läsa mer om beviljade projekt, inklusive projekt som Arbetsförmedlingen medfinansierar.

ESF-rådets projektbank:
http://www.esf.se/Resultat/Projektbanken-2014-2020/

Beviljade projekt inom AMIF:

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/EU-fonder/Asyl--migrations--och-integrationsfonden-AMIF/Pagaende-projekt.html


Arbetsförmedlingens pågående EU-projekt

Fatta kompetensen
Ericsson
Ericsson 2
Evidensbaserade EU-fondsprojekt
Give and get
Göteborg tillsammans
KISA, Kortare Integration, Snabbare till Arbete
Kompetens processledning
Mirjam
NISA, Nyorientering i samverkan med arbetsmarknaden
Ung framtid
Ung komp
Systematiserad kompetensförsörjning 
Sverige bygger nytt

Arbetsförmedlingens avslutade EU-projekt

Auktoriserade översättare   
Directa och Diversa
Dörröppnare och tröskelsänkare, projekt Entré
Framtidsvägar i västra Östergötland 
Hela kedjan till arbete
Job Action Plan Europe
Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden
Kompetensmatchning
Kundlinjen
Lika villkor
Nationell Matchning
Ung kraft
Unga till arbete
Unga in
Unga på Väg till arbete
Progress - tidiga möten
Projekt AstraZeneca
Projekt Stanna
Raka Vägen
Sigrid
Work in Europe
Volvo Group Truck Operation, EMEA

Lista över samtliga avslutade projekt

Tillägsinformation