Jobba hos oss

Här får du ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete med många kontakter i en dynamisk organisation.

Pekar upp

Lediga jobb

Vi är cirka 14 400 som jobbar på Arbetsförmedlingen och söker ständigt nya medarbetare inom många olika yrkesområden. 

Aktuella annonser för lediga jobb hos oss

Pekar upp

Det här erbjuder vi dig

Vi har medarbetare med många olika sorters bakgrund och yrkeskompetens. Kanske är det därför så många väljer att stanna kvar hos oss och att många av våra chefer är personer som jobbat sig upp från grunden.

Nyfikenhet och ständigt lärande är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb hos oss. Vi ser till att du får den kompetensutveckling du behöver för att utveckla dig själv och därmed även verksamheten.   
 
Om du är motiverad och tar personligt ansvar har vi möjligheterna för dig.

Vilka jobb och karriärvägar finns det?

Arbetsförmedlare, arbetsförmedlingschef, psykolog, systemutvecklare, drifttekniker, personalvetare, informatör, ekonom, statistiker, utredare, jurist, arbetsterapeut, sjukgymnast och vaktmästare är bara några exempel på jobb som finns inom Arbetsförmedlingen.

Här kan du kan ta del av intervjuer med några av våra medarbetare där de berättar om sin bakgrund och tankar för framtiden.

Intervjuer med några av våra medarbetare

Vi har förståelse för att våra medarbetare har ett liv utanför jobbet också, ett liv som ibland inkluderar barn. Därför tycker vi det är viktigt med en föräldravänlig arbetsplats.

Utöver möjlighet till flexibel arbetstid erbjuder vi dig som är föräldraledig med barn upp till 24 månader föräldralön samt möjlighet att ansöka om att arbeta deltid till och med utgången av det skolår då ditt barn fyller 12 år.

Flexibel arbetstid 

Hos oss har du möjlighet till arbete på flextid.

Generöst med semester

Du har mellan 28 och 35 dagar semester beroende på din ålder. Du kan också ta ut halva semesterdagar.  

Friskvård

Vi ger dig möjlighet till en timmes friskvårdsaktivitet per vecka och ett ekonomiskt bidrag till friskvårdsaktiviteter, till exempel olika slags motionsformer eller massage.

Ersättning om du blir sjuk under en längre tid

Vi kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan när du är sjuk. Under dag 15-364 får du totalt cirka 90 procent av din inkomst.

Försäkringar

Du omfattas av statlig grupplivförsäkring, tjänstereseförsäkring och personskadeförsäkring. Du har även möjlighet att teckna frivilliga tilläggsförsäkringar hos Skandia och spara i den privata pensionsförsäkringen Kåpan Plus.

Pensioner

Du omfattas av ett antal pensionsförmåner. Statens pensionsverk (SPV) har information om de olika pensionsförmånerna.

Pekar upp

Vår verksamhet

Vi finns på 320 ställen runt om i Sverige. Det betyder att vi har god kännedom om de möjligheter och utmaningar som finns i olika regioner.

Vårt uppdrag är att hjälpa arbetssökande att hitta ett jobb och företag att hitta rätt kompetens. En viktig uppgift är också att öka sysselsättningen på sikt genom att prioritera de som står lite längre från arbetsmarknaden. Vårt uppdrag och våra långsiktiga mål bestäms av riksdag och regering.

Mer om vår verksamhet, vår vision och vår värdegrund

Vi är en stor myndighet som påverkar miljön inom en rad områden. Det betyder också att vi tillsammans kan göra stor skillnad med enkla medel.

Vi arbetar aktivt med fem övergripande miljömål:

1. Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag.

2. Växthusgasutsläppen från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska. 

3. Totala mängden avfall ska minska. Andelen källsorterat avfall ska öka.

4. Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka.

5. Energi- och resursförbrukningen ska minska.

Det här gör vi

  • Vi miljöanpassar våra bilresor genom att införa bilpooler på ett antal orter i landet.
  • All el som vi själva köper in är märkt Bra Miljöval.
  • Vi lämnar våra gamla datorer vidare för återanvändning.
  • Vi installerar närvarostyrd belysning i toaletter och kapprum på alla våra kontor. 
  • Vi ställer miljökrav på produkter och tjänster som vi köper, till exempel när vi hyr lokaler och vid utbildningsinsatser. 

Vill du veta mer?

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

Arbetsmarknaden blir alltmer global. Det skapar gränslösa möjligheter för både arbetssökande och arbetsgivare. För att kunna erbjuda bättre matchningar och effektivare arbetssätt samarbetar vi därför med arbetsförmedlingar och andra aktörer i andra länder.

Europa

Arbetsförmedlingen ingår i arbetsgrupper och nätverk som drivs av EU-kommissionen, där vi har en viktig roll i arbetet med EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europa2020. Ett exempel är nätverket Eures (European Employment Services), som har i uppgift att främja rörligheten på arbetsmarknaden inom EU. På Eures-portalen hittar du lediga arbeten som förmedlas av medlemsländernas arbetsförmedlingar, plus information om arbetsvillkor och levnadsförhållanden i de olika medlemsländerna.

Eures-portalen

Övriga länder

Arbetsförmedlingen samarbetar också med länder utanför EU. Vi ingår bland annat i styrelsen för organisationen Wapes (World Association of Public Employment Services), som är en plattform för kontakter och informationsutbyte med ett nittiotal medlemsländer.

Wapes webbsida

Utvecklingsprojekt

Arbetsförmedlingen driver internationella samarbetsprojekt för att utveckla arbetsförmedlingen i andra länder. För närvarande pågår sådana projekt bland annat i östra Asien och i norra och södra Afrika. Utvecklingsprojekten drivs på uppdrag av Sida och EU.

Läs mer om Arbetsförmedlingen på Linkedin