Anslutning till nationellt systemverktyg för uppföljning

Informationsutbyte Unga i Kommuner – INUK är ett system som ska tillgodose behovet av att på ett enkelt sätt följa upp de insatser som görs inom Arbetsförmedlingens och kommunernas (lokala) samverkan avseende unga arbetssökande i åldersspannet 16-24 år. Syftet är att åstadkomma ett digitalt landsomfattande underlag för jämförelser av insatser för unga.

90-dagars garantin har aktualiserat behovet av en samlad nationell bild av vilka arbetsmarknadsinsatser som ges till unga arbetssökande och resultat av dessa. Kommunerna har genom 90-dagarsgarantin fått en utökad roll i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Det medför behov av att förbättra möjligheterna att följa upp och utvärdera vad insatserna leder till. Arbetsförmedlingen tillsammans med kommunerna behövde därför utveckla effektiva verktyg och rutiner som svarar mot uppföljningsbehoven av arbetsmarknadspolitiska insatser inom såväl kommunal som statlig regi som ersätter dagens manuella och bristfälliga hantering.

Arbetsförmedlingen har därför tillsammans med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua), som har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram ett lösningsförslag som möjliggör ett kvalitetssäkrat verktyg för statistikuppföljning som är till gagn för såväl DUA, medverkande kommuner och Arbetsförmedlingen.

Så här går det till att ansluta din kommun

Tjänsten innebär en förenklad och mer säker hantering av informationen jämfört med tidigare samt ger förutsättningar för frigjord arbetstid i handläggningen hos både kommuner och myndigheter. För att kunna använda tjänsten krävs att en anpassning av kommunernas verksamhetssystem. Arbetsförmedlingen ansvarar för teknisk förvaltning och drift av tjänsten.  

Innan anslutning kan ske behöver det finnas en undertecknad överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Varje anslutande kommun måste teckna en separat överenskommelse. Överenskommelsen samt information om anslutning av systemet finns att ladda ner här(se höger spalt).

Kontakt

Mejlaadress om du har frågor om hur du ansluter dig eller behöver support:   informationssamverkan@arbetsformedlingen.se

Tillägsinformation

Mer information

Överenskommelse

Information om anslutning av systemet

INUK- systemverktyget


Postadress:


Arbetsförmedlingen
Att. Hans Ahlqvist
Förvaltning INUK
IT-avdelningen, Sektionen Integration
113 99 Stockholm

Mail (skannat underlag)