Behöver du hämta uppgifter från Arbetsförmedlingen?

Med vår tjänst AFLI (Arbetsförmedlingen levererar information) kan du som är handläggare för ekonomiskt bistånd på en kommun kostnadsfritt hämta individrelaterade uppgifter från Arbetsförmedlingen om du har rätt att ta del av dem.

Tjänsten får endast användas för socialnämnders handläggning av ärenden beträffande ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Då kommuner kan vara organiserade på olika sätt, kan det i vissa fall innebära att handläggningen av ekonomiskt bistånd ligger under en annan nämnd än socialnämnd, exempelvis en arbetsmarknadsnämnd eller en vuxen- och utbildningsnämnd. Tjänsten får dock endast användas av det verksamhetsområde inom en nämnd som ansvarar för myndighetsutövningen beträffande ekonomiskt bistånd. Med andra ord det verksamhetsområde som utreder och fattar beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd.

Hur informationen lämnas ut

Uppgifterna hämtas och lämnas via ett system till system-gränssnitt. Det bygger på att ni som kommun själva (eller i avtal med en tredjepartsleverantör) får funktionaliteten i era egna verksamhetssystem efter att ni blivit anslutna.

Information som lämnas ut

När din kommun är ansluten till AFLI kan du hämta uppgifter om personer som finns registrerade hos oss på Arbetsförmedlingen. Information som lämnas ut:

  • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer
  • från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • en arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering
  • en persons rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
  • med vilket belopp, under vilken period och i vilken omfattning etableringsersättning har beviljats (utbetalt belopp lämnas av Försäkringskassan)
  • om ett beslut om etableringsersättning har ändrats
  • om en person registrerats som öppet arbetslös, arbetssökande med förhinder eller i annan sökandekategori
  • beslut ifråga om arbetsmarknadspolitiskt program. Här är det fråga om uppgiften att en person har anvisats till ett arbetsmarknadspolitiskt program och fr.o.m. och t.o.m. vilket datum
  • datum för senast inlämnad aktivitetsrapport

Så här går det till att ansluta din kommun

Anslutning till tjänsten AFLI sker via SSBTEK. SSBTEK står för sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd. Genom tjänsten kan handläggare inom socialtjänstens verksamhetsområde ekonomiskt bistånd få utlämnat information från a-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. 

Tjänsten innebär en förenklad och mer säker hantering av informationen jämfört med tidigare samt ger förutsättningar för frigjord arbetstid i handläggningen hos både kommuner och myndigheter.

För att kunna använda tjänsten krävs att en anpassning av kommunernas verksamhetssystem. Försäkringskassan ansvarar för teknisk förvaltning och drift av tjänsten på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

All information om anslutning finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan - Anslutning

Tillägsinformation

Kontakt

Om du har frågor om hur du ansluter dig eller behöver support, ring 0771-717 717, telefontid 8-16.

E-post