Att tänka på vid anbudsgivning

Läs noga igenom förfrågningsunderlaget och samtliga eventuella bilagor.

Ibland kompletterar eller förtydligar vi förfrågningsunderlaget under anbudstiden. I så fall kommunicerar vi detta via upphandlingssystemet Tendsign. Om du vill lämna anbud bör du löpande hålla dig uppdaterad via Tendsign om upphandlingen.

Är något oklart kan du via Tendsign ställa frågor till ansvarig upphandlare. Ställ dina frågor så tidigt som möjligt. Frågor och svar som förtydligar förfrågningsunderlaget avidentifierar vi och kommunicerar via Tendsign.

Vi rekommenderar att du börjar med att begära in de handlingar och intyg som ska bifogas anbudet.

Lämna anbud på det som efterfrågas och på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Anbud som avviker från det efterfrågade eller innehåller reservationer mot ställda villkor kommer vi inte att ta upp till prövning.

Kontrollera noga att all den information som vi begärt verkligen finns med i anbudet. Vi kommer inte pröva anbud som saknar någon efterfrågad information. Möjligheterna är ytterst små för dig att under anbudstiden komplettera eller korrigera anbudet utöver rena skrivfel.

Vi rekommenderar att du koncentrerar dig på att besvara frågorna i förfrågningsunderlaget på ett så kärnfullt sätt som möjligt. Ta inte med information som inte har betydelse för granskningen av anbudet (till exempel marknadsföringsmaterial och liknande). Följ noga instruktionerna i förfrågningsunderlaget, till exempel när det gäller vilka frågor du kan besvara med en bilaga och vilka du ska besvara i svarsfältet i Tendsign.

Anbud som kommer in efter sista anbudsdag får vi inte ta med i upphandlingen. Du som lämnar anbudet ansvarar för att det kommer in, är fullständigt och kommer in i rätt tid.

Vi erbjuder inte någon teknisk support för Tendsign utan hänvisar till Tendsign support.

Anbud som kommit in omfattas av absolut sekretess till dess vi beslutat om tilldelning eller på annat sätt avslutat upphandlingen. Därefter behandlar vi inkomna anbud i enlighet med offentlighetsprincipen. Om du vill sekretessbelägga hela eller delar av ditt anbud ska det klart framgå och vilka skäl du åberopar. Vi gör alltid en sekretessprövning i enlighet med gällande sekretesslagstiftning innan vi lämnar ut handlingar.

Tillägsinformation