Granskningar 2017

Arbetsförmedlingens upphandlings- och inköpspolicy är baserad på myndighetens övergripande uppdrag i samhället och på myndighetens vision och värdegrund. Den innefattar såväl grundläggande principer, som ställningstaganden i affärsmässighet, etik, miljö och hållbarhet.

Enheten Externa tjänster har övergripande ansvar för utveckling och uppföljning av upphandlade arbetsförmedlingstjänster, utbildningar, leverantörer och avtal. Syftet är att i dialog och samverkan säkerställa en kvalitativ leverans av upphandlade arbetsmarknadstjänster samt kontinuerligt arbeta för utveckling av de upphandlade tjänsterna.

Som ett led i detta uppföljnings- och utvecklingsarbete ämnar Arbetsförmedlingen under 2017 genomföra ett antal granskningar av leverantörer och upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Dessa planerade granskningar kompletterar den kontinuerliga uppföljning Arbetsförmedlingen alltid gör på förekommen anledning.

I tabellen finns angivet de tjänster/områden som omfattas av 2017-2018 års granskningar:

OBS!Arbetsförmedlingen har beslutat att genomföra en samlad nationell granskning gällande leverantörernas lokaler med fokus på att kravet på tillgänglighet, Arbetsmiljöverkets riktlinjer och kravet på brandskyddet uppfylls enligt avtalet kommer att genomföras. Genomförandet av granskningen har flyttats fram till 2018.

Ordinarie uppföljning av lokaler fortgår som vanligt.

Tjänst Granskningsområde Period Resultat
Arbetsmarknadsutbildning Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Arbetsförmedlingen kommer att granska avtal som innehåller moduler för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). 2017 Resultat av granskning
Arbetsmarknadsutbildning Industriteknik Arbetsförmedlingen kommer granska kvalitén i Industriteknikavtalet och att avtalet följs. 2017.09 - 2018.01 Resultat av industriteknik
Ekonomisk granskning Ekonomisk granskning. Arbetsförmedlingen kommer granska leverantörernas ekonomiska stabilitet. Kontinuerligt Resultat av ekonomisk granskning
Stöd och matchning Översyn av tjänsten Enligt FFU 1.5.4. Arbetsförmedlingen kommer granska leverantörerna utifrån volym och resultat. oktober Resultat av översyn
Stöd och matchning Studie- och yrkesvägledare. Arbetsförmedlingen kommer granska tillgången pål studie- och yrkesvägledare, och se att de följer avtalet. september-november Resultat av granskning av studie- och yrkesvägledare
Tematisk granskning Leverantörernas arbete med arbetsgivarkontakter. Arbetsförmedlingen kommer genomföra en tematisk granskning för att inhämta information och kunskap om leverantörernas arbete med arbetsgivare. 2017 Resultat av granskning

Har du några frågor angående de granskningarna är du välkommen att höra av dig till Enheten Externa Tjänster

Tillägsinformation