Uppföljning av leverantörer av upphandlade tjänster

Upphandling av arbetsförmedlingstjänster är avgörande för att nå de arbetsmarknadspolitiska målen. Genom vår uppföljning av leverantörernas verksamhet kan vi fånga upp och åtgärda eventuella problem.

Uppföljningen är en central del av vårt samarbete med leverantörer tack vare att den bidrar till utvecklingen av vår egen och leverantörernas verksamhet.

Vår syn på affärsmässighet är att bägge parter i en avtalsrelation ska göra goda affärer enligt överenskomna villkor. Vår ambition är att relationen med våra leverantörer ska präglas av förståelse och intresse för varandras förutsättningar. Samtidigt som avtalets text och innebörd respekteras.

Väl avvägd uppföljning

Arbetsförmedlingens uppföljning är väl sammansatt och avvägd med olika verktyg. Vi arbetar proaktivt, i dialogform och riskbaserat.

Vårt proaktiva samarbete med leverantörerna innebär att vi för det mesta kan förebygga fel istället för att rätta till dem i efterhand. Genom samtal och möten lägger vi grunden för ett gott samarbete.

Tack vare regelbundna nationella och regionala dialoger försäkrar vi oss om att verksamheten fungerar. Dialogerna ger oss samtidigt möjlighet att identifiera utvecklingsområden.

Riskbaserad uppföljning innebär att vi följer upp alla leverantörer. Men för att se till att vi använder våra resurser effektivt följer vi upp leverantörerna på olika sätt. Grunden för vår riskbaserade uppföljning är en nivåindelning av leverantörerna utifrån hur verksamhetskritiska de är. Vi gör indelningen utifrån antalet deltagare och utbetalda medel under det närmast föregående halvåret.

Alla klagomål utreds

Alla klagomål och avvikelser som kommer till Arbetsförmedlingen utreds. Klagomål och avvikelser registreras och diarieförs.

Vid behov kan vi genomföra granskningar av hela eller delar av en leverantörs verksamhet. Granskningen kan genomföras på olika sätt. Dels genom att vi begär in information från leverantören, dels genom intervjuer med deltagare. Planerade granskningar samt resultatet av dem publicerar vi på vår hemsida.

Vi följer och analyserar information om våra leverantörer, till exempel genom kredit- och omvärldsbevakning.

Tillägsinformation