Leverantörer sägs upp i tjänsten Stöd och matchning efter översyn

Bakgrund

Idag har Arbetsförmedlingen ca 160 st. unika leverantörer i tjänsten Stöd och matchning på ca 800 leveransadresser i landet. Tjänsten har ett högt fokus på resultat och att deltagarna ges möjlighet att själva välja leverantör. Varje leverantörs resultat i form av rating framgår också i sökfunktionen. Myndigheten har nu genomfört den fjärde översynen av tjänsten i enlighet med följande text i förfrågningsunderlaget:

Enligt avtal 1.5.3 Översyn av tjänsten

Arbetsförmedlingen avser att regelbundet genomföra översyn av tjänsten. En översyn kan ske i ett eller flera leveransområden eller i hela landet. Vid översynen kan leverantörer komma att granskas bland annat utifrån en eller flera av dessa faktorer: kvaliteten i verksamheten, antal deltagare per leveransadress samt andel deltagare som når resultat.

Resultatet av översynen kan leda till att hela eller delar av avtalet sägs upp med leverantörer som:

– har färre än tio (10) deltagare som påbörjat tjänsten i ett leveransområde under de sex (6) månader som föregår översynen (gäller i leveransområden med fler än tre (3) leverantörer).

– uppvisar väsentligt lägre resultat än genomsnittet. Med väsentligt lägre resultat menas att leverantören återfinns bland de 20 % av leverantörerna som utifrån definitionen "resultat" i ersättningsmodellen uppvisar de lägsta resultaten. Nivån på vad som bedöms vara väsentligt lägre resultat kan variera.

För att avtalet ska sägas upp ska leverantören återfinnas bland de leverantörerna med lägst resultat vid en eller flera mätningar under en sexmånadersperiod. Leverantörens resultat beräknas för varje leveransområde och leverantörens avtal kan sägas upp för ett eller fler leveransområden där resultaten är väsentligt lägre än genomsnittet. Hänsyn kommer att tas till faktorer som kan påverka resultatet och ligger utanför leverantörens kontroll såsom deltagarnas bakgrund och arbetslösheten i deltagarens hemkommun. 

En leverantör vars avtal sägs upp som en konsekvens av att ha återfunnits i något av de ovan nämnda kriterierna för översynen kommer inte att få teckna nytt avtal för tjänsten förrän minst tolv (12) månader förflutit från det att avtalet sagts upp.

Mer information om hur Arbetsförmedlingen följer upp upphandlade tjänster publiceras på Arbetsförmedlingens hemsida. Resultatet av en översyn presenteras också på Arbetsförmedlingens hemsida.

Översyn innebär bl.a. att Arbetsförmedlingen speglar resultat från ratingen och de leverantörer som har haft ett lågt ratingresultat kan bli föremål för översyn.

Gällande översyn som berör resultat i tjänsten har nedanstående mätningar tagits med i beräkningen. – Rating december 2018 – Rating mars 2019

Följande avtal sägs upp pga. väsentligt lägre resultat än genomsnittetFöljande avtal sägas upp pga. för lågt deltagarantal

Nedanstående mätningar har tagits med i beräkningen:

  • Leverantörer som haft färre än 10 deltagare som påbörjat tjänsten mellan perioden 2018-10-01 -- 2019-03-31.
  • Leverantörer som startade upp verksamheten i tjänsten före 2018-04-01.

Tillägsinformation