Preliminär bedömning för upphandlade arbetsförmedlingstjänster

– Arbetsförmedlingens volymer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster kommer att fortsätta minska under innevarande och nästa år. Det är den preliminära bedömning vi gör med nuvarande budgetförutsättningar.

Det säger Petter Carolusson, chef på Arbetsförmedlingens enhet Externa tjänster.

I maj aviserade Arbetsförmedlingen att volymerna av upphandlade arbetsförmedlingstjänster kommer att minska under återstoden av året. Arbetsförmedlingstjänsterna inkluderar arbetsmarknadsutbildning (AUB), förberedande utbildning (FUB), validering samt våra KA-tjänster (Stöd och matchning, Introduktion till arbete).

Fortsatt minskning

Under 2017 köpte Arbetsförmedlingen arbetsförmedlingstjänster och utbildning för knappt 5,2 miljarder kronor.

– 2018 är den prognostiserade kostnaden 4,5 miljarder vilket inkluderar att vi nyttjar en del av vår anslagskredit för att köpa tjänster för mer än vad anslaget 2018 medger. Vi lånar alltså från nästa års anslagstilldelning.

Utifrån regeringens föreslagna anslag 2019 bedömer myndigheten att preliminärt 3,3 miljarder kronor kommer att gå till att köpa arbetsförmedlingstjänster, men en del av det utrymmet används alltså redan under 2018.

Petter Carolusson påpekar att prognosen för nästa år bygger på nuvarande förutsättningar, vårproposition och regleringsbrev för 2018.

– Först när regeringens budgetproposition kommer får vi en bättre bild av vilket ekonomiskt utrymme som myndigheten kommer att ha nästa år.  Helt säkra kan vi inte vara förrän riksdagen beslutat om denna och vi får regleringsbrevet. Då kan vi göra en säkrare prognos för 2019.

Stark arbetsmarknad och krympande målgrupp

Vad är då orsaken till de minskade anslagen?

– Ytterst handlar det om högkonjunkturen och den rådande arbetsmarknaden. Det finns stor efterfrågan på arbetskraft och antalet arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskar. Utifrån dessa förutsättningar anpassas anslaget och den budgettilldelning vi får från regeringen.

En annan orsak är att målgruppen för vissa av tjänsterna blir mindre.

– När arbetslösheten minskar krymper också målgruppen som kan vara aktuell för vissa tjänster. Ett exempel är att antalet personer i etableringsprogrammet har minskat kraftigt från förra året, en utveckling som enligt våra prognoser håller i sig även nästa år. Vi ser också att många inskrivna redan har deltagit i de upphandlade arbetsförmedlingstjänsterna och därför är i behov av annat stöd, till exempel reguljär utbildning.

Förbättrad information

Petter Carolusson är medveten om den svåra situation många leverantörer har när det råder osäkerhet kring förutsättningar och framtida underlag.

– Jag förstår att det är problematiskt och Arbetsförmedlingen kommer därför att förbättra informationen framöver genom att förtydliga våra prognoser och uppdateringar av läget.

Arbetsmarknadsutbildning (AUB), Förberedande utbildning (FUB), KA-tjänster (Stöd och matchning, Introduktion till arbete. Här ingår även validering.) Siffrorna är hämtade från vår senaste utgiftsprognos.

Tillägsinformation

Läs också om: Arbetsförmedlingen förbättrar sin information till leverantörer

Här finns mer information

Regleringsbrevet(Regleringsbrevet är regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen.)

Utgiftsprognoser (Arbetsförmedlingen redovisar regelbundet ekonomiska prognoser och utfall till regeringen, i enlighet med det gällande regleringsbrevet.)

Arbetsmarknadsprognos (Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling.)