Resultat av enkäter till leverantörerna gällande Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljning och tjänstutveckling 2016 och 2017

Arbetsförmedlingen genomförde under 2016 för första gången en enkätundersökning för att fånga leverantörernas bild av hur väl Arbetsförmedlingens arbete med leverantörsuppföljning och tjänsteutveckling fungerar.

Enkäten skickades ut via e-post till samtliga leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster. För att kunna följa utvecklingen över tid kommer enkäten skickas ut årligen till samtliga kontrakterade leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster. En jämförelse av resultaten från 2016 och 2017 års enkätundersökningar återfinns här. Resultaten används som ett värdefullt underlag för myndighetens kontinuerliga arbete med ständiga förbättringar inom området.

Tack till alla leverantörer som medverkat!

Har du några frågor angående denna enkät är du välkommen att höra av dig till Johan Granath.


Tillägsinformation