7 september 2017

Arbetssökande kan ta del av handlingar från KA Webb på arbetsformedlingen.se

Som ett led i att göra Arbetsförmedlingen mer tillgänglig för våra kunder kommer vi ge arbetssökande möjlighet att ta del av viss information i sina ärenden i KA Webb.

Från den 26 september kommer en arbetssökande som deltar i kompletterande tjänster, arbetsmarknadsutbildningar eller utbildningskontrakt kunna se sina deltagarperioder och de handlingar som finns i egna ärendet i KA Webb.

I dag kan de arbetssökande få tillgång till dessa uppgifter genom att begära ett registerutdrag. Nu väljer vi att göra det tillgängligt digitalt på Mina sidor på arbetsformedlingen.se för de arbetssökande som loggar in med e-legitimation.

Handlingar den arbetssökande kan se

De handlingar som den arbetssökande kommer se är:

  • Gemensam planering
  • Gemensam utbildningsplan
  • Informativ rapport
  • Periodisk rapport
  • Slutredovisning

Arbetsförmedlingen måste ha läst och hanterat handlingen innan den arbetssökande kan se den på Mina sidor. Den arbetssökande kommer enbart att se godkända eller mottagna handlingar.

De handlingar som kommer visas avser tjänster som pågår eller har påbörjats från 1 september 2016. De ligger kvar tills de gallras från systemstödet till Riksarkivet.

På sikt planerar vi att även visa avvikelse- och förändringsrapporter.

Fördelar för de arbetssökande

Genom att digitalisera vill vi göra det enklare för våra arbetssökande att komma åt information om sitt eget ärende i KA Webb. Genom att ge de arbetssökande en större inblick och förståelse för sin del i processen ökar vi deras möjlighet till ett aktivt deltagande. På sikt ser vi att ökad insyn kan ge en högre grad av självservice och minskat kontaktbehov.

Exempel på information som arbetssökande får åtkomst till digitalt är:

  • Få information om mål, innehåll, period, adress och kontaktperson i den gemensamma planeringen/utbildningsplanen.
  • Möjlighet att se viss historisk information exempelvis vilka tjänster och utbildningar den arbetssökande har deltagit i och under vilken tidsperiod samt genomförda utbildningsmoduler och certifieringar.

Som leverantör bör du tänka på följande när du skickar in handlingar:

Deltagaren ska vara medveten om vilken information du lämnar till Arbetsförmedlingen.

Innehållet i handlingen bör vara konkret och sakligt samt enbart innehålla uppgifter som bedöms viktiga utifrån Arbetsförmedlingens vidare handläggning av ärendet.

Vissa uppgifter får inte förekomma i en handling som lämnas in via webbstödet för leverantörer. Med detta menas sådana personuppgifter som avses i artikel 10 Dataskyddsförordningen DSF, uppgifter om lagöverträdelse, samt uppgifter om att den enskilde har vårdats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen (2005:716).

Vissa uppgifter gällande etniskt ursprung, hälsa, uppgifter om sociala förhållanden samt vissa värderande uppgifter kan betraktas som känsliga. Om du är osäker på hur du ska formulera dig i ett ärende bör du kontakta ansvarig arbetsförmedlare i ärendet för vägledning i vad du bör och inte bör skriva i en handling.

Uppgiftslämnaren är ansvarig för att informationen som lämnas är korrekt och relevant.

Mer detaljerad information om hur du får formulera dig och vad som får stå i en handling som skicka in via webbstödet för leverantörer bestäms utifrån gällande lagar och förordningar:

Tillägsinformation