Nyheter för leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster

 • 22 december 2017
  Nytt år – nytt regleringsbrev med fortsatt fokus på utbildning och ungdomar
  Fortsatt fokus på att öka antalet övergångar till studier, förbättra möjligheterna för utbildning och jobb för kvinnor i etableringen, och att upprätthålla 90-dagarsgarantin för ungdomar. Det är något av innehållet i regleringsbrevet för nästa år. I regleringsbrevet för 2018 presenterar regeringen sina mål för Arbetsförmedlingen. I korthet ligger målen från 2017 fast med fortsatt fokus på att öka antalet övergångar till studier samt att arbeta med kvinnorna inom etableringen så att fler kommer ut i arbete eller utbildning. – Vägledning kommer också framöver att vara ett viktigt verktyg för att nå våra mål, konstaterar överdirektör Maria Mindhammar. Bland annat ger regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa åtgärder för att fler arbetslösa ska ta del av utbildning genom vägledning. Myndigheten ska också genomföra en förstudie om hur en digital plattform för vägledning kan etableras. Du kan ta del av regleringsbrevet i sin helhet här.
 • 18 december 2017
  Stöd och matchning - uppdaterad rating
  Uppdatering av rating sker 2017-12-18. Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från december 2015 till och med november 2016.
 • 14 december 2017
  Förbättrad uppföljning av arbetsmarknadsutbildning
  Upphandlad arbetsmarknadsutbildning kan fungera som ett mycket vasst verktyg i matchningen. Särskilt bra blir det när utbildningarna skräddarsys i tätt samarbete mellan arbetsgivare, leverantör och Arbetsförmedlingen. Det finns många exempel som visar på det. Nu gör vi det lättare att följa upp hur det går när vi jobbar så.I samband med den senaste releasen av systemstödet KA webb blev det möjligt för att märka upp om ett utbildningstillfälle är en så kallad rekryteringsutbildning, det vill säga en arbetsmarknadsutbildning riktad mot en specifik arbetsgivare som behöver rekrytera. Detta innebär att Arbetsförmedlingen på ett bättre sätt kommer kunna följa upp hur det går i de här utbildningarna.Utvecklingen är ett led i myndighetens arbete för att fördjupa vår kunskap om hur våra insatser bidrar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. När vi använder arbetsmarknadsutbildning är det viktigt att utgå från arbetsgivarnas och branschernas behov och riktigt bra blir det när leverantör, arbetsgivare och arbetsförmedling arbetar tätt tillsammans för att möta ett specifikt behov.
 • 14 december 2017
  Ingen rätt till ledighet för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
  Det finns ingen generell "rätt till semester" för de arbetssökande som är anvisade till arbetsmarknadspolitiska program. Den som har anvisats till ett arbetsmarknadspolitiskt program deltar med syfte att uppnå målet med programmet. Däremot har deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin möjlighet till ett kortare uppehåll med bibehållen ersättning enligt programförordningen, vilket i förekommande fall beviljas av Arbetsförmedlingen och inte av leverantören.
 • 6 december 2017
  Resultat av enkäter till leverantörerna gällande Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljning och tjänstutveckling 2016 och 2017
  Arbetsförmedlingen genomförde under 2016 för första gången en enkätundersökning för att fånga leverantörernas bild av hur väl Arbetsförmedlingens arbete med leverantörsuppföljning och tjänsteutveckling fungerar. Enkäten skickades ut via e-post till samtliga leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster. För att kunna följa utvecklingen över tid kommer enkäten skickas ut årligen till samtliga kontrakterade leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster. En jämförelse av resultaten från 2016 och 2017 års enkätundersökningar återfinns här. Resultaten används som ett värdefullt underlag för myndighetens kontinuerliga arbete med ständiga förbättringar inom området.Tack till alla leverantörer som medverkat!Har du några frågor angående denna enkät är du välkommen att höra av dig till Johan Granath.
 • 4 december 2017
  Granskning av studie- och yrkesvägledning i tjänsten Stöd och matchning ht 2017
  Arbetsförmedlingen har sedan tidigare beslutat att göra regelbunden granskning av tillgången och leveransen av studie- och yrkesvägledare i tjänsten Stöd och matchning.Samtliga leverantörer har i ansökan bekräftat att de tillhandahåller examinerad studie- och yrkesvägledare och att varje deltagare ska få minst 2 timmar studie- och yrkesvägledning per 90-dagarsperiod genom personligt möte.Denna gång har Arbetsförmedlingen valt att göra tillsyn på de 20 största leverantörerna av tjänsten och dess underleverantörer av studie- och yrkesvägledning.Dessa var vid granskningstillfället följande: