Nyheter för leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster

 • 26 september 2017
  Kunskapslyftet en viktig del av Arbetsförmedlingens uppdrag
  Sedan 2015 genomför Regeringen ett kunskapslyft i syfte att möta kompetensförsörjningsbehoven på arbetsmarknaden samt ge fler människor en möjlighet att ta del av utbildning. Kunskapslyftet genomförs inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, universitet och högskola samt inom folkbildningen. Kunskapslyftet påverkar också Arbetsförmedlingens uppdrag och myndigheten ska idag matcha fler till jobb genom utbildning för att långsiktigt bidra till en bättre kompetensförsörjning.I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ytterligare satsningar på kompetensförsörjning och vuxnas lärande. Antalet statligt finansierade platser inom kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och yrkeshögskolan ökar med totalt 18 000.Utöver platsökningen består kunskapslyftet av ett antal reformer som syftar till att få fler arbetslösa att fullfölja sina studier, särskilt riktat mot arbetslösa utan fullständig gymnasieutbildning.
  • Utbildningskontrakt för ungdomar 20-24 år utan gymnasieexamen. Utbildningskontrakt är ett samarbete mellan kommun, arbetsförmedling och individen vilket syftar till att ge individen ett stöd för att genomföra sin gymnasieutbildning. Utbildning på kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola kan kombineras med arbete eller praktik.
  • Sänkt utvecklingsersättning för ungdomar 20-24 år som saknar fullständig gymnasieutbildning och som inte tar del av ett utbildningskontrakt eller en studiemotiverande kurs på folkhögskola.
  • Vuxenutbildning inom etableringen . Nyanlända med etableringsplan kan studera på kommunal vuxenutbildning med etableringsersättning. Behovet av grundläggande och gymnasial utbildning är omfattande i denna grupp, 48 procent saknar en fullständig gymnasieutbildning.
  • Studiestartsstöd för arbetssökande i åldern 25-56 år. Inskrivna som har varit arbetslösa i sex sammanhängande månader och som har en kort utbildning och stort behov av utbildning för att etablera sig på arbetsmarknaden kan få ett rekryterande studiemedel på 8 512 kronor per fyra veckor, i totalt 50 veckor. Studiemedlet består enbart av en bidragsdel och betalas ut av CSN. Ansökan sker genom kommunen som bedömer om individen är i målgrupp för stödet.
  • Studera med aktivitetsstöd. Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som påbörjar kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå eller motsvarande på folkhögskola kan få beslut om aktivitetsstöd i upp till 12 sammanhängande månader. Möjligheten finns till och med 30 september 2018.
  • Utbildningsplikt. Den 1 januari 2018 införs en utbildningsplikt som innebär att arbetslösa som kan studera med ersättning från arbetsmarknadspolitiken och som bedöms ha behov av utbildning riskerar sanktioner om anvisad utbildning inte söks samt om tilldelad plats inte tas. Utbildningsplikten innebär att deltagare i etableringsprogrammet som har högst förgymnasial utbildning och som inte bedöms etablera sig på arbetsmarknaden inom två år i huvudsak ska ta del av SFI, samhällsorientering och reguljär utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå.
  Vad kan vi som leverantörer göra?Leverantörer till Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll i kartläggning, vägledning och motiverande av våra kunder. Leverantörer av tjänster och utbildningar med förberedande och orienterande inslag kan bidra till Arbetsförmedlingens uppdrag att få fler med kort utbildning att övergå till reguljär utbildning genom att arbeta med motiverande insatser och tydliggöra utbildningens möjligheter för att kunden ska nå sitt slutmål - arbete. Genom en god kunskap om den lokala och regionala utbildningsmarknaden kan leverantörer bidra med att sänka trösklarna för kunden att ta steget till utbildning.Prata gärna med Arbetsförmedlingen lokalt eller regionalt för att få veta mer om hur myndigheten jobbar med att få fler arbetslösa till utbildning och vilken roll ni som leverantörer kan spela.Hur påverkas nyttjandet av upphandlade arbetsförmedlingstjänster?Ett ökat fokus på utbildning inom Arbetsförmedlingens uppdrag ställer ytterligare krav på hur myndigheten nyttjar olika insatser och tjänster. Ökade möjligheter att matcha arbetssökande till reguljär utbildning kommer på sikt bidra till att förbättra rekryteringen till arbetsmarknadsutbildningen genom att kunder med ett större, mer generellt, utbildningsbehov motiveras till det reguljära utbildningsväsendet medan kunder med behov av en kortare och mer spetsinriktad yrkesutbildning kan ta del av arbetsmarknadsutbildning.Användningen av förberedande utbildning och andra upphandlade arbetsförmedlingstjänster kan påverkas genom att individens nästa steg i högre grad kommer att kunna vara det reguljära utbildningsväsendet.Vill du veta mer?Här hittar du övergripande information om kunskapslyftet.Här hittar du information om satsningar inom utbildningsområdet i budgetpropositionen för 2018.Här hittar du information om Arbetsmarknadsdepartementets satsningar i budgetpropositionen för 2018.
 • 20 september 2017
  Skyndsam hantering av klagomål på externt upphandlade arbetsförmedlingstjänster
  Klagomålshantering       Alla klagomål som kommer till Arbetsförmedlingen utreds. Hur utredningen går till kan variera beroende på vad klagomålet handlar om. Som leverantör blir du alltid kontaktad när det kommit in klagomål. När det kommit in ett klagomål begär vi alltid in kompletterande information och/eller dokument som bedöms nödvändiga för utredningen. Ett klagomål ska utredas skyndsamt och därför behöver vi begärd information/handlingar inom två arbetsdagar från det att vi begärt dem.Vad förväntas av dig som leverantörSom leverantör är du skyldig att medverka i Arbetsförmedlingens uppföljning, bland annat genom att delta i de dialoger och möten vi kallar till och genom att göra efterfrågad information och/eller dokument samt underlag tillgängliga för oss inom den tid som vi begär. Du ska också meddela oss vid förändringar i verksamheten som påverkar dina möjligheter att leverera enligt avtal.Om vi upptäcker bristerVår uppföljning ska i första hand bidra till en välfungerande verksamhet och förebygga missförhållanden, men om det upptäcks brister hos en leverantör ska de åtgärdas snarast eller enligt överenskommelse. Om bristerna inte rättas till kan vi använda olika sanktioner.
 • 15 september 2017
  Stöd och matchning - uppdaterad rating
  Uppdatering av rating gjordes 2017-09-15. Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från september 2015 till och med augusti 2016. 
 • 13 september 2017
  Webbstödet stänger 22 - 25 september
  Vi stänger webbstödet fredagen den 22 september klockan 16:00 till måndagen den 25 september klockan 08:00.
 • 7 september 2017
  Arbetssökande kan ta del av handlingar från KA Webb på arbetsformedlingen.se
  Som ett led i att göra Arbetsförmedlingen mer tillgänglig för våra kunder kommer vi ge arbetssökande möjlighet att ta del av viss information i sina ärenden i KA Webb.

Tillägsinformation