Yrkessvenska

Målgruppen är arbetssökande med svaga kunskaper i svenska och som vet vilket yrke som är aktuellt för dem.

Syftet med Yrkessvenska är att förbereda den arbetssökande i yrkesspecifik svenska både inför och under yrkesutbildning, praktik och eller anställning. Det är en tydlig uppdelning mellan undervisad yrkessvenska i klassrum och yrkessvenska för en deltagare som behöver stödet på sin arbetsmarknadsutbildning eller praktik och anställning. Målet med yrkessvenska är att den arbetssökande ska kunna genomföra sin utbildning samt få eller behålla en anställning.

Den Yrkessvenska som finns på plats from december 2017 består av tre delar:

  • Yrkessvenska A är en yrkesanpassad utbildning i svenska som den arbetssökande kan gå för att förbereda sig inför en arbetsmarknadsutbildning, praktik eller anställning. I Yrkessvenska A finns också en testmodul som kan användas fristående exempelvis inför Yrkessvenska B.
  • Yrkessvenska B i kombination med arbetsmarknadsutbildning löper parallellt med den pågående yrkesutbildningen och planeras tillsammans med kontaktpersonerna på yrkesutbildningen. Undervisningen sker företrädesvis på plats där yrkesutbildningen genomförs. Syftet är att stötta arbetssökande med låga kunskaper i svenska att delta på en arbetsmarknadsutbildning. Den arbetssökande kan delta i Yrkessvenska 1-2 dagar per vecka, upp till 16 timmar per vecka, utifrån den individuella utbildningsplanen.
  • Yrkessvenska B i kombination med arbetspraktik eller anställning löper parallellt med den pågående arbetspraktiken eller anställningen och planeras tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Den arbetssökande får undervisning i svenska anpassad för att kommunicera, interagera samt dokumentera på den arbetsplats och i det yrkesområde där man praktiserar eller har sin anställning. Undervisningens omfattning är 4 timmar per vecka och sker företrädesvis på arbetsplatsen. 


Vanliga frågor och svar


Yrkessvenska A

Det kommer att kunna finnas utbildningstillfällen på både heltid 100% och på deltid 50%. Tillfällen på 50% innebär en dubblering i rikttid samtidigt som ersättningen halveras.Det är upp till de olika lokala utbildningsorterna att tillsammans med leverantör planera behovet för tillfällen på heltid respektive deltid.


Ja, om det handlar om att den arbetssökande ska bli bättre på och utveckla yrkesspecifik svenska inför ett planerat yrke eller yrkesutbildning. Däremot är inte tanken att yrkessvenska ska användas för att förbättra svenska språket rent allmänt.


Yrkessvenska B - i kombination med arbetsmarknadsutbildning


Det är viktigt att Arbetsförmedlingen har etablerat en kontakt med leverantören av den yrkesutbildning som utbildningen är tänkt att kombineras med. I det här avtalet finns angivet att det ska finnas en grupp på minst 5 deltagare sammanlagt på utbildningen för att ställa krav på att leverantör ska påbörja leverans. Detta till skillnad mot det tidigare avtalet då tjänsten främst var tänkt som individuell undervisning.

Innan tjänsten påbörjas ska den arbetssökande ha genomfört ett språk- och nivåbedömningstest. Antingen genom att hen har genomgått den yrkesanpassade språkutbildningen utbildnings- ID 120106 eller bara genomfört själva test-modulen utbildnings- ID120104.


Det är den leverantör som har leverans i det geografiska område där arbetsmarknadsutbildningen är belägen som ska väljas för tjänsten oavsett om deltagaren genomfört Yrkessvenska A, den språkanpassade utbildningen och/eller språk- och nivåbedömningstestet på någon annan ort, (exempelvis hemort).Det finns tyvärr inget sätt för arbetsförmedlaren att se hur många andra som är aktuella i systemstödet. Arbetsförmedlaren ska stämma av med leverantör innan anvisning i samband med att arbetssökande gör testet. Om en deltagare anvisas utan att det finns en grupp som är ställt som förutsättning i avtalet ni kontakta ansvarig kontaktperson för utbildningen för att hitta en lösning.


Avtalet är utformat för att vara flexibelt så att det ska finnas möjlighet att den arbetssökande kan få stöd med Yrkessvenska i antingen 1 eller 2 dagar. Det är rent praktiskt leverantören som väljer antal dagar i skapandet av den gemensamma planeringen. Däremot ska Arbetsförmedlingen vara införstådd och överens om vilken omfattning som är aktuell. Det finns ingen fastställd gräns för vilken språknivå som gör det aktuellt med 1 dag eller 2 dagar utan det handlar om vad som är lämpligt i förhållande mellan AUB och yrkessvenska, språknivå samt målsättning.


Nej, det är inte möjligt. Arbetsförmedlingen kan inte gå in med en Yrkessvenska B i reguljär utbildning.


Yrkessvenska B - praktik/anställning


I nuläget är följande anställningar möjliga att kombinera med Yrkessvenska; Instegsjobb, Yrkesintroduktionsanställning, Särskilt anställningsstöd och Extratjänster. För andra befintliga anställningar med stöd har Af gjort bedömningen att vi inte kan vara involverade i den kompetensutveckling som arbetsgivaren har huvudansvar för.

Yrkessvenska B kan inte kombineras för anställningar helt utan stöd.


 Det är viktigt att fånga informationen från arbetsgivaren om vad deltagaren behöver träna på, t. ex muntlig kommunikation i vissa situationer eller att förstå specifika skriftliga instruktioner. Arbetsförmedlingen har ansvar för att säkerställa att arbetsgivaren är införstådd och delaktig i planeringen.

Innan tjänsten påbörjas ska den arbetssökande ha genomfört ett språk- och nivåbedömningstest. Antingen genom att hen har genomgått den yrkesanpassade språkutbildningen utbildnings- ID 120106 eller bara genomfört själva test-modulen utbildnings- ID120104.


Det är den leverantör som har leverans i det geografiska område där arbetsplatsen är belägen som ska väljas för tjänsten oavsett om deltagaren genomfört Yrkessvenska A, den språkanpassade utbildningen och/eller språk- och nivåbedömningstestet på någon annan ort, (exempelvis hemort).


Tillägsinformation

Mer information