Yrkessvenska

Målgruppen är arbetssökande med svaga kunskaper i svenska och som vet vilket yrke som är aktuellt för dem.

Syftet med Yrkessvenska är att förbereda den arbetssökande i yrkesspecifik svenska både inför och under yrkesutbildning, praktik och eller anställning. Det är en tydlig uppdelning mellan undervisad yrkessvenska i klassrum och yrkessvenska för en deltagare som behöver stödet på sin arbetsmarknadsutbildning eller praktik och anställning. Målet med yrkessvenska är att den arbetssökande ska kunna genomföra sin utbildning samt få eller behålla en anställning.

Yrkessvenska består av tre delar:

  • Yrkessvenska A är en yrkesanpassad utbildning i svenska som den arbetssökande kan gå för att förbereda sig inför en arbetsmarknadsutbildning, praktik eller anställning. I Yrkessvenska A finns också en testmodul som kan användas fristående exempelvis inför Yrkessvenska B.
  • Yrkessvenska B i kombination med arbetsmarknadsutbildning löper parallellt med den pågående yrkesutbildningen och planeras tillsammans med kontaktpersonerna på yrkesutbildningen. Undervisningen sker företrädesvis på plats där yrkesutbildningen genomförs. Syftet är att stötta arbetssökande med låga kunskaper i svenska att delta på en arbetsmarknadsutbildning. Den arbetssökande kan delta i Yrkessvenska 1-2 dagar per vecka, upp till 16 timmar per vecka, utifrån den individuella utbildningsplanen.
  • Yrkessvenska B i kombination med arbetspraktik eller anställning löper parallellt med den pågående arbetspraktiken eller anställningen och planeras tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Den arbetssökande får undervisning i svenska anpassad för att kommunicera, interagera samt dokumentera på den arbetsplats och i det yrkesområde där man praktiserar eller har sin anställning. Undervisningens omfattning är 4 timmar per vecka och sker företrädesvis på arbetsplatsen. 


Vanliga frågor och svar


Yrkessvenska A

Det kommer att kunna finnas utbildningstillfällen på både heltid 100% och på deltid 50%. Tillfällen på 50% innebär en dubblering i rikttid samtidigt som ersättningen halveras.Det är upp till de olika lokala utbildningsorterna att tillsammans med leverantör planera behovet för tillfällen på heltid respektive deltid.


Ja, om det handlar om att den arbetssökande ska bli bättre på och utveckla yrkesspecifik svenska inför ett planerat yrke eller yrkesutbildning. Däremot är inte tanken att yrkessvenska ska användas för att förbättra svenska språket rent allmänt.


För avtal som har funktion ”Pristillägg avropsort” gäller att enbart Arbetsförmedlingen kan lägga in utbildningstillfällen. Detta gäller för så kallade Övriga orter inom Yrkessvenska. Det innebär att en kontaktperson/leverantörsuppföljare etc (den som brukar godkänna), istället för leverantör, lägger in tillfället i samråd med er som leverantör om vilka datum som är aktuella.

Avtalet anger att det ska vara 10 deltagare heltid eller 15 på deltid vid start av avropsperioden. Dvs det ska finnas ett tillräckligt underlag för att starta. Rekommendationen är att övrig ort inte ska/bör avropas på längre tider om man inte säker på att man kan fortsätta att fylla utbildningen. Anledningen är att det inte vore affärsmässigt att leverantören sitter kvar med kostnader för personal och lokaler med en sinande deltagarskara. Det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog med Arbetsförmedlingen så att intentionerna/förväntningarna på kort/lång sikt blir tydliga.


Avtalet för yrkessvenska innehåller en möjlighet för Arbetsförmedlingen att starta upp utbildningen på nya orter inom det definierade leveransområdet. En viktig förutsättning är att Arbetsförmedlingen vet att det finns ett tillräckligt underlag att starta, se vidare fråga om antal deltagare. Vid överenskommelse om att starta upp på ny ort ska blanketten ”Överenskommelse om avrop på nya leveransorter” användas. Avtalet innehåller inga garantivolymer. Dock finns det en ”minsta gruppstorlek” och det är den rutan som ska kryssas i på blanketten/överenskommelsen. Blanketten tillhandahålls av Arbetsförmedlingen eftersom avrop på nya orter kommer av Arbetsförmedlingens behov av tillgång och efterfrågan av utbildningen.


Yrkessvenska B - i kombination med arbetsmarknadsutbildning


Det är viktigt att Arbetsförmedlingen har etablerat en kontakt med leverantören av den yrkesutbildning som utbildningen är tänkt att kombineras med. I det här avtalet finns angivet att det ska finnas en grupp på minst 5 deltagare sammanlagt på utbildningen för att ställa krav på att leverantör ska påbörja leverans. Detta till skillnad mot det tidigare avtalet då tjänsten främst var tänkt som individuell undervisning.

Innan tjänsten påbörjas ska den arbetssökande ha genomfört ett språk- och nivåbedömningstest. Antingen genom att hen har genomgått den yrkesanpassade språkutbildningen utbildnings- ID 120106 eller bara genomfört själva test-modulen utbildnings- ID120104.


Det är den leverantör som har leverans i det geografiska område där arbetsmarknadsutbildningen är belägen som ska väljas för tjänsten oavsett om deltagaren genomfört Yrkessvenska A, den språkanpassade utbildningen och/eller språk- och nivåbedömningstestet på någon annan ort, (exempelvis hemort).Det finns tyvärr inget sätt för arbetsförmedlaren att se hur många andra som är aktuella i systemstödet. Arbetsförmedlaren ska stämma av med leverantör innan anvisning i samband med att arbetssökande gör testet. Om en deltagare anvisas utan att det finns en grupp som är ställt som förutsättning i avtalet ni kontakta ansvarig kontaktperson för utbildningen för att hitta en lösning.


Det viktiga är att tjänstens målsättning bibehålls. Syftet med yrkessvenska är specifik yrkesinriktad svenska och det måste kunna upprätthållas även om deltagare från olika utbildningar samlas. Därför bör inte deltagare från helt olika yrkesområden slås samman, däremot kan man tänka sig en mix av närliggande yrkesområden.


Avtalet är utformat för att vara flexibelt så att det ska finnas möjlighet att den arbetssökande kan få stöd med Yrkessvenska i antingen 1 eller 2 dagar. Det är rent praktiskt leverantören som väljer antal dagar i skapandet av den gemensamma planeringen. Däremot ska Arbetsförmedlingen vara införstådd och överens om vilken omfattning som är aktuell. Det finns ingen fastställd gräns för vilken språknivå som gör det aktuellt med 1 dag eller 2 dagar utan det handlar om vad som är lämpligt i förhållande mellan AUB och yrkessvenska, språknivå samt målsättning.


Nej, det är inte möjligt. Arbetsförmedlingen kan inte gå in med en Yrkessvenska B i reguljär utbildning.


Om du vill föreslå en förlängning ska du kontakta arbetsförmedlaren så att hen kan förlänga deltagarperioden enligt vad ni kommer överens om. Arbetsförmedlaren gör då en förlängning med ett nytt beslut. Detta resulterar i ett nytt ärendenummer i KA Webb. När det är gjort kan du skicka in en ny GP med den nya perioden.

Notera att vid en förlängning får inköpsordern också en ny status ”Uppdaterad – väntar på attest”, då en förlängning alltid ska attesteras av chef på Arbetsförmedlingen.

Enligt avtalet ska det vara 5 deltagare vid start, dvs det ska finnas ett tillräckligt underlag för att starta upp. Därefter kan gruppen minska men det är inte hållbart i längden med en uppehållen personalresurs vid flera avhopp.

Upplägget att det ska vara en grupp kom fram utifrån synpunkter på den individuella undervisningen i det föregående avtalet. Dels finns det pedagogiska fördelar med en grupp, dels pga att det var logistiskt svårt för leverantör av AUB med att deltagare var tvungna att avvika ”en och en”. Den ersättning som leverantörer av Yrkessvenska nu erhåller för yrkessvenska B är beräknad utifrån att det finns en grupp. Det innebär att om gruppstorleken minskar under 5 deltagare blir det svårt för leverantörer att bibehålla en kvalitativ leverans då det inte är affärsmässigt.


Det är inte en helt lätt eller exakt gräns. Det som avgör är deltagarens behov, om en deltagare inte kan de ”specifika” svenska begreppen men i övrigt har en relativt bra kommunikationsnivå i svenska kan det mycket väl räcka med det som leverantören av arbetsmarknadsutbildning erbjuder. Om behovet är större och deltagaren behöver hjälp att kommunicera i sammanhanget runt de specifika begreppen så är yrkessvenska en mer kvalificerad tjänst kring språkinlärning av yrkessvenska.

Det viktiga är att tjänstens målsättning bibehålls. Syftet med yrkessvenska är specifik yrkesinriktad svenska och det måste kunna upprätthållas även om deltagare från olika utbildningar samlas. Därför bör inte deltagare från helt olika yrkesområden slås samman, däremot kan man tänka sig en mix av närliggande yrkesområden.


Det finns i avtalet för Yrkessvenska inte specificerat att tjänsten ska ha något sommaruppehåll. Det innebär att tjänsten i den mån det är möjligt kan fortgå. Det innebär att leverantör av yrkessvenska behöver ha fortsatt tillgång till AUB-leverantörs lokal eller ha möjlighet att styra om undervisningen till egna lokaler. I de fall detta inte är möjligt eller lämpligt så behöver inget avbrott göras utan beslut om tjänsten löper vidare under sommaruppehållet. Situation och lösning kan komma att variera mellan olika orter. Leverantören har rätt till ersättning på samma sätt som vid annan frånvaro av deltagare utanför leverantörens kontroll. Leverantören rapporterar som vanligt det antal dagar/vecka som skulle ha levererats i sin inleverans för att få utbetalning.


Yrkessvenska B - praktik/anställning


Sedan 1 maj 2018 är följande anställningar möjliga att kombinera med Yrkessvenska B; Samtliga anställningsstöd (ASD) med följande underkategorier introduktionsjobb (INJ), extratjänst (EXT), moderna beredskapsjobb (MBJ) samt Yrkesintroduktionsanställning. Sedan tidigare fungerar även Instegsjobb och Särskilt anställningsstöd tills dess att dessa är utfasade. För andra befintliga anställningar med stöd har Af gjort bedömningen att vi inte kan vara involverade i den kompetensutveckling som arbetsgivaren har huvudansvar för.

Yrkessvenska B kan inte kombineras för anställningar helt utan stöd.


 Det är viktigt att fånga informationen från arbetsgivaren om vad deltagaren behöver träna på, t. ex muntlig kommunikation i vissa situationer eller att förstå specifika skriftliga instruktioner. Arbetsförmedlingen har ansvar för att säkerställa att arbetsgivaren är införstådd och delaktig i planeringen.

Innan tjänsten påbörjas ska den arbetssökande ha genomfört ett språk- och nivåbedömningstest. Antingen genom att hen har genomgått den yrkesanpassade språkutbildningen utbildnings- ID 120106 eller bara genomfört själva test-modulen utbildnings- ID120104.


Det är den leverantör som har leverans i det geografiska område där arbetsplatsen är belägen som ska väljas för tjänsten oavsett om deltagaren genomfört Yrkessvenska A, den språkanpassade utbildningen och/eller språk- och nivåbedömningstestet på någon annan ort, (exempelvis hemort).


Rikttiden bör vara maximalt 6 månader då både programmet Arbetspraktik och de flesta anställningar med stöd tänkta att kombineras med tjänsten har en inledande beslutsperiod på 6 månader. I det fall en anställning med stöd förlängs och det bedöms väsentligt att fortsätta med yrkessvenska så kan tjänsten förlängas. Det krävs då att Arbetsförmedlingen gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning att det är motiverat.


Arbetsförmedlingen gör bedömningen att det inte är lämpligt att kombinera tjänsterna då det ställer så pass stora krav på samordning mellan Arbetsförmedling, leverantörer och arbetsgivare.  Vi rekommenderar därför att man avvaktar med att koppla in yrkessvenska till dess att anställning påbörjas, under förutsättning att det är en anställning som är möjlig att kombinera med yrkessvenska förstås.


När det gäller olika former av anställningar med stöd är det mycket viktigt att beslut för YS B ha tagits innan anställningen påbörjat. Efter det att anställningen påbörjats är det inte möjligt att ta beslut för det inledande språk- och nivåbedömningstestet(Yrkessvenska A). Testdagen innebär ett programbeslut vilket enligt programförordningen inte är möjligt att kombinera med en anställning. Det innebär att i de fall där Arbetsförmedlingen bedömer att vi behöver bevilja Yrkessvenska B för en deltagare där anställningen redan startat så måste den inledande nivåbedömningen göras inom ramen för beslutet för Yrkessvenska B.

När den arbetssökande är på praktik, t. ex inom garantierna eller med APR-beslut ska vi följa rutinen med att anvisa till språk- och nivåbedömningstestet efter det att hen påbörjat sin placering på arbetsplatsen i de fall det visar sig att det finns ett behov av tjänsten.

Tillägsinformation

Mer information