Validering

Validering innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de har förvärvats. Processen består av både kompetenskartläggning och kompetensbedömning mot erkända kompetenskriterier.

Resultatet av en validering är antingen ett kartläggningsutlåtande eller ett kompetensintyg, betyg eller liknande. Resultatet kan exempelvis visa att delar av kompetenskraven är uppfyllda, att deltagaren kan erhålla en partiell kvalifikation och exempelvis har behov av en kompletteringsutbildning. Var individen stannar i en valideringsprocess beror på hur mycket av individens reella kompetens som kan bedömas och erkännas mot kompetenskriterierna.

Arbetsförmedlingen upphandlar validering som är framtagen enligt branschernas yrkes- och kompetenskrav.

Valideringen ska ske mot erkända kunskaps- och/eller kompetenskrav inom arbetsmarknad eller utbildning. Det fordras att valideringsutföraren har ett tydligt mandat från ansvarigt branschorgan/arbetsmarknadens parter eller från relevant huvudman inom utbildningssektorn för att utföra validering samt tillgång till behöriga/utsedda lärare/bedömare/examinatorer som utfärdar kompetensbeviset.

Validering har övergått till att bli ett eget program i Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. I den nya upphandlingen är validering upphandlad enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV), vilket innebär att arbetssökande själv väljer leverantör.

Tillägsinformation

Relaterad information