Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildningar kallas de yrkesutbildningar Arbetsförmedlingen upphandlar av externa leverantörer för att utbilda arbetssökande mot arbetsmarknadens behov av kompetens. Utbildningarna ska underlätta för arbetsgivare att hitta arbetskraft och öka de arbetssökandes möjligheter att få jobb. Arbetsmarknadsutbildningar ska vara korta och tydligt inriktade mot ett bristyrke.

Efterfrågan från arbetsgivare ska styra


Vi ska använda oss av utbildningar inom yrkesområden där det finns chans att få jobb, det vill säga bristyrken. Om arbetsgivarnas efterfrågan får styra är chansen större att utbildningen leder till jobb.

Vi har upphandlat flexibla utbildningsavtal som gör att vi kan ta fram och även lägga till eller ta bort moduler i arbetsmarknadsutbildningar i samarbete med arbetsgivare och leverantörer. De utbildningarna brukar vara de allra mest effektiva för att den arbetssökande ska få jobb och kallas ibland ”rekryteringsutbildning”.

Vad är en rekryteringsutbildning?

Rekryteringsutbildning är en arbetsmarknadsutbildning som skapas mellan dig som leverantör, Arbetsförmedlingen och en arbetsgivare.

Om arbetsgivarens rekryteringsbehov är stort eller om rekryteringen sker på längre sikt kan en hel utbildning anpassas. En sådan särskild rekryteringsutbildning utgår från lämpliga delar i arbetsmarknadsutbildningar som redan finns. Upplägget planeras tillsammans med dig och en aktuell arbetsgivare.

Vad är skillnaden mellan arbetsmarknadsutbildning och vanlig utbildning?

Gränsdragningen mellan Arbetsförmedlingens utbildningar och utbildningar som ges av det vanliga utbildningssystemet är inte glasklar.

Arbetsmarknadsutbildningar ska vara korta och tydligt inriktade mot ett bristyrke. Men innan den arbetssökande är redo att gå en arbetsmarknadsutbildning så behöver hon eller han kanske prova yrket genom en kortare praktik eller genomgå en förberedande insats.

Förberedande utbildning och arbetsmarknadsutbildning - hur hänger de ihop?

De flesta arbetsmarknadsutbildningarna har en obligatorisk förberedande del. Grunden inför anvisning till utbildning skall alltid vara en arbetsmarknadspolitisk bedömning som tydligt beskriver hur arbetsmarknadens behov av arbetskraft och deltagarens behov av kompetenshöjning tillgodoses.

Syftet med den förberedande delen är att säkerställa att deltagare har rätt förutsättningar att genomgå den tänkta arbetsmarknadsutbildningen, samt att undvika felmatchningar som riskerar att leda till avbrott och att utbildningsplatser som inte fullföljs bokas upp.