Introduktion till arbete

Introduktion till arbete är en tjänst som riktar sig till arbetssökande som inte är redo att matchas mot ett arbete eller studier och därför har behov av arbetsförberedande insatser. Syftet är att förbereda deltagaren att börja arbeta, studera eller delta i annat arbetsmarknadspolitiskt program. Detta genom att erbjuda olika aktiviteter som är kopplade till arbete eller studier och är tänkta att stärka deltagarens förutsättningar att få och behålla ett arbete.

Målet är att deltagaren ska öka sin aktivitetsförmåga och hitta ett eller fler lämpliga yrken att söka eller utbilda sig till. Leverantören ska också ta fram ett matchningsunderlag som innehåller uppgifter om deltagarens förutsättningar att få ett arbete, förmåga att söka ett arbete och information om eventuella behov och begränsningar. Under hela tjänsten arbetar Arbetsförmedlingen och leverantören tillsammans som ett team runt deltagaren. Det innebär att Arbetsförmedlingen, i samförstånd med leverantören och deltagaren, tätt följer deltagaren och aktivt tar ställning till innehåll, längd och upptrappning med mera.

Tjänsten är en arbetsförberedande insats och levereras inom ramen för olika arbetsmarknadspolitiska program och regelverket som styr dem.

Samtliga villkor för tjänsten hittas i förfrågningsunderlaget, vilket också utgör grund för avtal med aktuella leverantörer.

Introduktion till arbete är en sammanhängande tjänst som består av tre delar

  1. kartläggning (obligatorisk)
  2. orientering inför arbete (valbar)
  3. arbetsprövning (valbar).

    Alla deltagare börjar i tjänstens kartläggning. Därefter är det deltagarens förutsättningar och behov som styr om hen går vidare till orientering inför arbete och/eller arbetsprövning.

Arbetsförmedlingen har en viktig roll i att regelbundet och aktivt följa deltagaren genom hela tjänsten och verka för att hen uppnår mål och syfte med tjänsten. Detta sker i nära samarbete med leverantören och involverar deltagaren själv.

Deltagartiden är flexibel och ska anpassas efter deltagarens individuella förutsättningar och behov. Eftersom målgruppen är bred kommer deltagarna delta under olika lång tid i tjänsten. Innehåll och aktiviteter kommer också att se olika ut beroende på deltagare.