Förberedande utbildning och insatser

Förberedande utbildning syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. Tidsperioden på förberedande utbildning får vara längst sex månader. Med upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär bör avses:

  • Yrkesorientering
  • Kartläggning för att fastställa utbildningsplan inför arbetsmarknadsutbildning
  • Yrkessvenska
  • Validering
  • Nivåtest eller
  • Grundläggande utbildningar som förberedelse inför programmet start av egen näringsverksamhet

Arbetsförmedlingens verksamhet ska vara tillgänglig

Arbetsförmedlingen har ett sektorsansvar på arbetsmarknadspolitikens område inom ramen för den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Det innebär bland annat att Arbetsförmedlingens verksamhet ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Upphandlade utbildningar ska således ha en generell tillgänglighet för arbetssökande med funktionsnedsättning. För barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade som behöver tolk för att kunna kommunicera ska adekvat tolkstöd erbjudas. Teckenspråkstolkning eller motsvarande levereras av externa aktörer.


Tillägsinformation