Medicinskt utlåtande

Om en arbetssökande har behov av fördjupat stöd behöver Arbetsförmedlingen ett medicinskt utlåtande av en läkare eller någon annan profession på en vårdenhet. Vårdgivaren kan få ersättning när du utfärdar ett medicinskt utlåtande.

Varför behöver vi ett medicinskt utlåtande?

Arbetsförmedlingen behöver ett utlåtande för att kunna

  • utreda och bedöma om den arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • bedöma om vi behöver göra anpassningar i program eller stöd
  • erbjuda lämpliga utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande stöd.

Blankett och information

Till det medicinska utlåtandet finns hjälptexter. Hjälptexterna visas om du placerar muspekaren över ”knappen”. Besvara frågorna i utlåtandet på skärmen för att få tillgång till alla frågorna i blanketten.

Medicinskt utlåtande med hjälptexter

Förfrågan med följebrev

Samtycke

Vid problem med att fylla i medicinskt utlåtande

Blanketten för medicinskt utlåtande är utformad så att textfälten blir större vartefter du skriver in din text. Vid utskrift skrivs all text ut.

Detta fungerar inte i alla journalsystem. Vissa blanketthanterare kräver en fast storlek på textfältet eftersom blanketten till exempel kan vara knuten till en specifik användarfunktion i journalsystemet. Kräver ditt system fast storlek på textfältet kan du istället använda den här blanketten som Region Jönköping hjälpt oss att ta fram:

Medicinskt utlåtande med hjälptexter samt större textfält

Förfrågan tar Arbetsförmedlingen alltid fram tillsammans med den arbetssökande. Det är därför viktigt att den arbetssökande har samtyckt att vi gör en förfrågan. Vi beskriver syftet med förfrågan och bakgrunden till varför vi behöver den. Det står också hur den arbetssökande har det i dag. Vi skriver även vilken hjälp vi vill ge den arbetssökande.

Vi skickar sedan förfrågan till den vårdgivare som den arbetssökande uppger att hen haft kontakt med angående sin ohälsa eller funktionsnedsättningen för att kunna ge rätt stöd.

När du har utfärdat ett medicinskt utlåtande behöver du skriva ut det och signera det. Skicka det sedan till Arbetsförmedlingen på den adress som står på förfrågan.

Ett medicinskt utlåtande behöver inte utfärdas av en läkare utan det kan vara någon annan profession hos er som utfärdar det. Ni bestämmer själva vad som passar bäst.

Arbetsförmedlingen betalar ut ersättning till vårdgivaren för att utfärda utlåtande. Det är den faktiska kostnaden som hälso- och sjukvården har haft för arbetet med det medicinska utlåtandet som kan ersättas samt utifrån det som Arbetsförmedlingen har efterfrågat förfrågan om medicinskt utlåtande. Arbetsförmedlingen ersätter även eventuell patientavgift (Förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, kap 3 § 9). Det innebär att patienten inte ska stå för några kostnader.

Specificera på fakturan vad kostnaden består av, ex. tidsåtgång att utfärda utlåtandet och patientbesök. Det är viktigt att momsbeloppet anges på fakturan eftersom tjänsten är momspliktig (25 %). Ange kostnadsställe och ärendenummer som referens. Betalningsvillkor: 30 dagar från ankomstdatumet. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.  

Ni som utfärdar ett medicinskt utlåtande och vill ha ersättning ska ha F-skatt.

Arbetsförmedlingen hanterar i första hand fakturor elektroniskt (e-fakturor, inte PDF).

Mer information om elektroniska fakturor

Vid fakturafrågor kan du kontakta ekonomiavdelningen måndag-fredag, klockan 9–12 på telefon 0771-60 00 00, tillval 3 -> 2 -> 1-> 2.

Om ni av särskilda skäl varken har möjlighet att skicka er faktura elektroniskt eller via Leverantörsportalen ska ni skicka pappersfakturan till:

Arbetsförmedlingen
Scanningscentralen
681 85 Kristinehamn

Vårdgivaren ska kunna besvara utlåtandet elektroniskt och det kommer även att finnas tillgängligt på 1177/e-tjänster (Mina intyg). Arbetsförmedlingen ska också kunna skicka förfrågan elektroniskt till vårdenheten. Arbetsförmedlingen ser över möjligheterna med ett förtydligande runt ersättningen till vårdgivaren samt rutiner kring fakturering.

SKL har också information på sin webbplats:

SKL - Nya intyg/medicinska underlag