Medicinskt utlåtande

Om en arbetssökande har behov av fördjupat stöd behöver Arbetsförmedlingen ett medicinskt utlåtande av en läkare eller någon annan profession på en vårdenhet. Vårdgivaren kan få ersättning när du utfärdar ett medicinskt utlåtande.

Varför behöver vi ett medicinskt utlåtande?

Arbetsförmedlingen behöver ett utlåtande för att kunna

  • utreda och bedöma om den arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • bedöma om vi behöver göra anpassningar i program eller stöd
  • erbjuda lämpliga utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande stöd.

Blankett och information

Till det medicinska utlåtandet finns hjälptexter. Hjälptexterna visas om du placerar muspekaren över ”knappen”. Besvara frågorna i utlåtandet på skärmen så får tillgång till alla frågorna i blanketten.

Medicinskt utlåtande med hjälptexter

Förfrågan med följebrev

Samtycke

Förfrågan tar Arbetsförmedlingen alltid fram tillsammans med den arbetssökande. Det är därför viktigt att den arbetssökande har samtyckt att vi gör en förfrågan. Vi beskriver syftet med förfrågan och bakgrunden till varför vi behöver den. Det står också hur den arbetssökande har det i dag. Vi skriver även vilken hjälp vi vill ge den arbetssökande.

Vi skickar sedan förfrågan till den vårdgivare som den arbetssökande uppger att hen haft kontakt med angående sin ohälsa eller funktionsnedsättningen för att kunna ge rätt stöd.

När du har utfärdat ett medicinskt utlåtande behöver du skriva ut det och signera det. Skicka det sedan till Arbetsförmedlingen på den adress som står på förfrågan.

Ett medicinskt utlåtande behöver inte utfärdas av en läkare utan det kan vara någon annan profession hos er som utfärdar det. Ni bestämmer själva vad som passar bäst.

Arbetsförmedlingen betalar ut ersättning till vårdgivaren för att utfärda utlåtande. Det är den faktiska kostnaden som ersätts utifrån det som framgår av förfrågan och utlåtandet.

Vi ersätter även eventuell patientavgift. Det innebär att patienten inte ska stå för några kostnader (enligt Förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, kap 3 § 9).

Specificera på fakturan vad kostnaden består av, exempelvis utfärdande av utlåtande och patientbesök. Det är viktigt att momsbeloppet anges på fakturan eftersom tjänsten är momspliktig (25 procent).

Skicka fakturan till:

Arbetsförmedlingen
Scanningscentralen
681 85 Kristinehamn

Glöm inte att ange kostnadsställe, ärendenummer som står på förfrågan och specificera momsen (25 procent) på fakturan.

Vårdgivaren ska kunna besvara utlåtandet elektroniskt och det kommer även att finnas tillgängligt på 1177/e-tjänster (Mina intyg). Arbetsförmedlingen ska också kunna skicka förfrågan elektroniskt till vårdenheten.