خودارزیابی رشته ها

آیا قبل از انتقال به سویدن کاری انجام داده اید و میخواهید بدانید که تجارب کاری خود را در اینجا چگونه مورد

استفاده قرار دهید؟

در آنصورت خود را ارزیابی نمایید که در مسلک خویش به چه اندازه مهارت دارید و کدام وظایف را انجام داده

اید. بدین طریق شما خواهید دانیست که در رابطه به این مسلک در سویدن از شما چه خواسته ها برآورده خواهد

شد.

ارزیابی خویش را از طریق خانه پری این فورم که مرتبط به یک مسلک در بازار کار سویدن میباشد، انجام

خواهید داد. از طریق شناسایی تجارب خویش، شما با همکاری مامور کاریابی خویش مشخص خواهید کرد که

آمادگی در مسلک شما چه مدت زمان را دربر خواهد گرفت. در ضمن نیز واضح خواهد شد که آیا شما ضرورت

به فراگیری تکمیل کننده در رابطه تجارب و مهارت خویش را دارید یا خیر. شما ممکن است نیازمند راهنمایی،

آموزش، کارآموزی و یا تکمیل یک ارزیابی باشید.

از طریق این پرسشنامه شما خواهید دانیست که در سویدن در زمینهٔ این مسلک چه تقاضا وجود دارد و اینکه آیا

برای شما در سویدن همین مسلک مناسب خواهد بود یا خیر.

سایر مهارتها و تجارب که از کشور دیگر باخود آورده اید قابل محسوب شدن میباشند. در اثنای ارزیابی تجارب

سابقه شما با یک مسلک همانند در سویدن مقایسه میگردد.

این شما هستید که تجارب و مهارت های خویش را ارزیابی میکنید.

در صورت لزومدید به کمک با ادارهٔ کاریابی به شمارهٔ ۱۷۷۱ ۶۱۴ ۶۱۴ در تماس شوید.


Tillägsinformation

شناسنامهٔ خود ارزیابی